ŞEVKET, Mehmed Şevket

(d. 1219/1804 - ö. 1284/1867)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Çinili Hamam civarında bulunan Şâh-ı Hûbân Mahallesinde 15 Cemaziye'l-evveli 1219 Çarşamba günü/1804'te İstanbul'da doğdu. Kapı kedhüdalığı görevinde bulundu. 1232/1816'da kâtiplik icazeti alıp 1235/1819'da Dîvân-ı Hümayun'a girdi ve o sırada Midillili Hafız Ali Efendi'den Arapça ve Murâd Mollâ hankâhı şeyhi Mehmed Murâd Efendi'den Farsça öğrendi. Mühimme odasına memur oldu. Bir müddet söz konusu odaya devam etti. Uzun süre kaptan Dürrî Ahmed Fevzî Paşa'nın kâtiplik hizmetinde bulundu. Tophane müşiri Ahmed Fethi Paşa'nın divan kâtipliği hizmetinde bulundu. Bir aralık hassa kitabetine nakl itmiş iken 1255/1838'de aynı şahsın divan kâtipliği hizmetiyle görevlendirildi. 1257/1840'ta III. rütbe ile hocalığa dâhil oldu ve bir sene geçtikten sonra II. rütbeye getirildi. 1267/1850 senesi sonlarında Ordu-yı Hümayun'ı muhasebeciliğine getirirldi. 1269 Şevvali /1852 başlarında görevinden ayrıldı. Fatîn Tezkiresi'nin basımı esnasında (1271/1254) Ordu muhasebecisi oldu. 1284/1867 yılında vefat etti.

Nazım ve nesirde yetenekli idi. Cinas sanatına dair Eser-i Şevket isminde bir kitap kaleme aldı (Fatîn: 1271: 225-226; Kurnaz vd. 2001: 509).

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tâhir (1333-42). Os­manlı Müellifleri. C. II. İstanbul: Matbaa-ı Amire.

Fatîn Dâvud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyyâ (1890-97). Sicill-i Osmânî. C. III. İstanbul: Matbaa-i Âmire.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 13.06.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Tarih

Şehenşâh-ı muazzam Hân Mahmûd-ı cihânbânın

Züka-i cûd u ihsânı ziyâ verdi bu devrâna

 

Şuâ-ı şems-i fânûs adl-menûs-ı hâkâna

Semâ itse sipihr-i dûn sezâ mânend-i pervâne

 

Ser-â-ser zîb u fer virdi fürûg-ı şevket-i dehre

Bahâr-ı ebr-i lütfuyla cihân döndü gülistâna

 

Revâ zât-ı hümâyûna bu cây-ı mes'adet-pîrâ

Kudûmın eylesin is'âd-ı hak o zıll-i yezdâna

 

Çıkıp bâlâ-yı arşa şöhret-i târîhi Şevket bak

Ne âlî tarz-ı nev oldı bu zi'l-vecheyn şâyâna

Fatîn Dâvud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul. 225-226.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Engin Turgutd. 9 Eylül 1957 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Yılmaz Arsland. 12 Ocak 1968 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3MEHMED, Şehzâde Mehmed b. Kanunî S. Süleymand. 1521 - ö. 1543Doğum YeriGörüntüle
4RECÂ'Î, Mehmed Şâkird. 1804 - ö. 1874Doğum YılıGörüntüle
5YESARÎ, Batumlu Mehmedd. 1804 - ö. 1879Doğum YılıGörüntüle
6RÂZÎ, Fakı İbrahim Edhemd. 1804-05 - ö. 1875-76Doğum YılıGörüntüle
7LÜZÛMÎ, Besnilid. 1802 - ö. 1867Ölüm YılıGörüntüle
8LEBÎB, Mehmed Lebîb Efendi, İstanbullud. 1789 - ö. 1867Ölüm YılıGörüntüle
9HÂMÎ BEYd. ? - ö. 1867 ds.Ölüm YılıGörüntüle
10NÂYÂB, Şerîf Mehmed Beyd. ? - ö. 1832MeslekGörüntüle
11RÂŞİD, İbrahim Râşidd. 1812 - ö. 1892MeslekGörüntüle
12RÂŞİD, Mehmed Ali Râşid Efendi, Anteplid. 1819 - ö. 1893MeslekGörüntüle
13RAHŞÎd. ? - ö. l868Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ÂLÎ BEY, Direktör Mehmed Âlî Beyd. 1844? - ö. 1899Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15RÂSİH, Seyyid Mustafa Râsih Efendid. 1822 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16İSMAİL FAİKd. ? - ö. 1913Madde AdıGörüntüle
17Mustafa bin Mehmed el-Kastamonî (Hâcegî-zâde)d. ? - ö. 1589-90Madde AdıGörüntüle
18NUTKÎ, Mehmed Nutkî Efendi b. Yahya Paşad. ? - ö. 1647Madde AdıGörüntüle