ŞEVKET, Mehmed Şevket

(d. 1219/1804 - ö. 1284/1867)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Çinili Hamam civarında bulunan Şâh-ı Hûbân Mahallesinde 15 Cemaziye'l-evveli 1219 Çarşamba günü/1804'te İstanbul'da doğdu. Kapı kedhüdalığı görevinde bulundu. 1232/1816'da kâtiplik icazeti alıp 1235/1819'da Dîvân-ı Hümayun'a girdi ve o sırada Midillili Hafız Ali Efendi'den Arapça ve Murâd Mollâ hankâhı şeyhi Mehmed Murâd Efendi'den Farsça öğrendi. Mühimme odasına memur oldu. Bir müddet söz konusu odaya devam etti. Uzun süre kaptan Dürrî Ahmed Fevzî Paşa'nın kâtiplik hizmetinde bulundu. Tophane müşiri Ahmed Fethi Paşa'nın divan kâtipliği hizmetinde bulundu. Bir aralık hassa kitabetine nakl itmiş iken 1255/1838'de aynı şahsın divan kâtipliği hizmetiyle görevlendirildi. 1257/1840'ta III. rütbe ile hocalığa dâhil oldu ve bir sene geçtikten sonra II. rütbeye getirildi. 1267/1850 senesi sonlarında Ordu-yı Hümayun'ı muhasebeciliğine getirirldi. 1269 Şevvali /1852 başlarında görevinden ayrıldı. Fatîn Tezkiresi'nin basımı esnasında (1271/1254) Ordu muhasebecisi oldu. 1284/1867 yılında vefat etti.

Nazım ve nesirde yetenekli idi. Cinas sanatına dair Eser-i Şevket isminde bir kitap kaleme aldı (Fatîn: 1271: 225-226; Kurnaz vd. 2001: 509).

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tâhir (1333-42). Os­manlı Müellifleri. C. II. İstanbul: Matbaa-ı Amire.

Fatîn Dâvud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyyâ (1890-97). Sicill-i Osmânî. C. III. İstanbul: Matbaa-i Âmire.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 13.06.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Tarih

Şehenşâh-ı muazzam Hân Mahmûd-ı cihânbânın

Züka-i cûd u ihsânı ziyâ verdi bu devrâna

 

Şuâ-ı şems-i fânûs adl-menûs-ı hâkâna

Semâ itse sipihr-i dûn sezâ mânend-i pervâne

 

Ser-â-ser zîb u fer virdi fürûg-ı şevket-i dehre

Bahâr-ı ebr-i lütfuyla cihân döndü gülistâna

 

Revâ zât-ı hümâyûna bu cây-ı mes'adet-pîrâ

Kudûmın eylesin is'âd-ı hak o zıll-i yezdâna

 

Çıkıp bâlâ-yı arşa şöhret-i târîhi Şevket bak

Ne âlî tarz-ı nev oldı bu zi'l-vecheyn şâyâna

Fatîn Dâvud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul. 225-226.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1BÂKÎd. 1526 - ö. 1600Doğum YeriGörüntüle
2Sabahattin Ergid. 23 Temmuz 1916 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ŞEKÎBÎ, Mehmed Şekibî Çelebid. ? - ö. 1665-66Doğum YeriGörüntüle
4RÂZÎ, Fakı İbrahim Edhemd. 1804-05 - ö. 1875-76Doğum YılıGörüntüle
5BASÎRÎ, Halîl Efendid. 1804-05 - ö. 1865-66Doğum YılıGörüntüle
6ALİ NASİBİ BABAd. 1804 - ö. 1888Doğum YılıGörüntüle
7HÂMÎ BEYd. ? - ö. 1867 ds.Ölüm YılıGörüntüle
8GÂLİB, Leskofçalıd. 1829-30 - ö. 1867Ölüm YılıGörüntüle
9LÜZÛMÎ, Besnilid. 1802 - ö. 1867Ölüm YılıGörüntüle
10ZİHNÎ, Berber-zâde Mehmed Zihnîd. ? - ö. 1715MeslekGörüntüle
11RÂŞİD, Mehmed Ali Râşid Efendi, Anteplid. 1819 - ö. 1893MeslekGörüntüle
12RÂŞİD, İbrahim Râşidd. 1812 - ö. 1892MeslekGörüntüle
13FERÎD, Mehmed Bahâeddîn Ferîdd. ? - ö. 1837Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HİKMET, Ahmedd. 1832 - ö. 1878Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15RE'FET, Sâlih Re'fet Efendid. 1813 - ö. 1861 ds.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SEYYİD, Uşşâkî-zâde Seyyid Mehmed Sadreddin Efendid. ? - ö. 1735-36Madde AdıGörüntüle
17SIRRÎ, Mûsâ Efendid. ? - ö. 1760-61Madde AdıGörüntüle
18ŞERMÎ, Mehmed Emin Şermî Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle