TÂLİB, Süleymân

(d. 1230/1814 - ö. 1264/1847)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Trabzonlu Üçüncü-zâde Hüseyin Ağa'nın oğlu olup Trabzon'da doğmuştur. Fatîn Tezkiresi’nde 1814 yılında doğduğu yazılıdır. Süleyman Tâlib, Sıbyan Mektebi'nde Kur'an-ı Kerim'i bir kere hatmetti. Şiir ile uğraşmaya başladı. Fatîn Tezkiresi'nde askerlik mesleğinden sağlık sorunları sebebiyle ayrıldığı ve divan olacak miktarda şiirlerinin bulunduğu ve memleketinde "Atâ" mahlasıyla tanındığı beyan edilmektedir. Tâlib, Sâmi Paşa Trabzon valisi iken onun ve oğlu Subhî Paşa'nın gazellerine nazire söyleyerek iltifatlarına mazhar olurdu. Tâlib, Sâmi Paşa'nın bir gazeline yazdığı nazireyi birisiyle takdim ettiğinde Sâmi Paşa; Tâlib'i yanına çağırtarak iltifatta bulundu. Bahriye Muhâkemât Dâiresi başkâtibi Tâlib, Cerîde-i Havâdis muharriri İsmet, Trabzonlu şairlerden Mehmet Behcet, Timurcu-zâde Şeyh Avnî ve Emîn Hilmî'yle müşterek gazeller söylemiştir (Yüksel 1993: 93). Trabzonlu Tâlib’in Hilmî ile söylediği müşterek gazel Hilmî Dîvânı’nda yer almaktadır (Aksoyak 2001: 328).

Kaynakça

Aksoyak, İ. Hakkı (1999). "Müşterek Şiir Söyleme Geleneği". Türklük Bilimi Araştırmaları. Sivas. (8): 239-254.

Aksoyak, İ. Hakkı (2001). “Ordulu Tıflî Divanında Müşterek Gazeller”. Trabzon ve Çevresi Uluslararası Tarih-Dil-Edebiyat Sempozyumu. Trabzon Valiliği İl Kültür Müd. Trabzon. 305-328.

Albayrak, Hüseyin (2010). Trabzonlu Divan Edebiyatı Şairleri. Trabzon: Trabzon Belediyesi Kültür Yay.

Çifti, Ömer. Fatîn Dâvud, Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr . ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219117/h/metin.pdf.

Emîn Hilmî (1293). Dîvân-ı Hilmî-i Trabzonî. İstanbul. 328.

İmamoğlu, Ahmet H. (2002). "Trabzonlu Şair Mehmet Hilmi Efendi”. Trabzon ve Çevresi Uluslar Arası Tarih. Dil. Edebiyat Sempozyumu. Trabzon: Trabzon Valiliği İl Kültür Müd.: 281-90.

İmamoğlu, Ahmet Hilmi (2009). Şair-i Mahir Trabzoni Emin Hilmi Efendi: Hayatı. Edebi Kişiliği, Eserleri ve Divanı. Trabzon: Serander.

İsmail Safa (1308). Huzmâ Safa. İstanbul. 23-24.

Özgül, M. Kayahan (2000). Arayışlar Devri Türk Şiiri Antolojisi. Ankara: TDV Yay.

Sungur, Necati (1992). "Trabzonlu Divan Şairleri”. Yedi İklim. 4. Nu. 31. 20-2.

Yüksel, Murat (1993). Geçmişten Günümüze Trabzon Şairleri. I Osmanlı Dönemi. Trabzon: Yunus Dergisi Yay.

Yüksel, Murat (1993). Geçmişten Günümüze Trabzon Şairleri II. Trabzon: Yunus Dergisi Yay.

Yüksel, Murat (1993). Geçmişten Günümüze Trabzon Şairleri. III Cumhuriyet Dönemi. Trabzon: Yunus Dergisi Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 04.11.2013
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

 Gazel

 Şuarâdan Trabzonî Merhûm Tâlib Efendiyle Müşterek Söylenilen Gazeldir.

T Şemveş hâlimi ol mehveşe yandım bu gece

H Hâlet-i sûziş-i pervâneyi andım bu gece

H Subha dek hasret-i hûrşîd-i ruhunla cânâ

T Seyr edip mâh-ı münîri oyalandım bu gece

T Başıma kayd-ı azîm oldu hevâ-yı zülfün

H Bir acîb ukde-i zencîre dolandım bu gece

H Geh leb-i âlini geh ârızını yâd ederek

T Tâ sâgar-ı mey gibi her renge boyandım bu gece

T Tâlibin mazhar-ı envâr-ı füyûzât iken

H Hilmî ilhâm-ı ilâhiyle inandım bu gece

 (Emîn Hilmî (1293). Dîvân-ı Hilmî-i Trabzonî. İstanbul. 328.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Tolga Hiçyılmazd. 22 Haziran 1984 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2VASFÎd. ? - ö. 1871-72’de hayattaDoğum YeriGörüntüle
3Çiğdem Sezerd. 06 Ağustos 1960 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4FİGÂNÎ, Seyyid Ahmedd. 1814 - ö. 1895Doğum YılıGörüntüle
5DÜRCÎ, Zülfikâr Dürcî Efendid. 1814 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6KÂZIM, Hüseyin Kâzım Efendid. 1814 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7SAFVET, Mustafa Efendid. ? - ö. 1847Ölüm YılıGörüntüle
8RÂ'İF, Mehmed Râ'ifd. ? - ö. 1847Ölüm YılıGörüntüle
9SEYFÎ, Osmân Beyd. ? - ö. 1847/48Ölüm YılıGörüntüle
10RE'FET PAŞA, Süleyman Re'fet, İstanbullud. 1807 - ö. 1865Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11İLMÎ EFENDİ, Abdurrezzâkd. 1842 - ö. 1906Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12RIZÂ, Mehmed Rızâ Safvet Beyd. 1857 - ö. 1911Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13VÂSIF, ŞABAN-ZÂDE ABDULLAH VÂSIF ÇELEBİd. ? - ö. 1717Madde AdıGörüntüle
14RIFKÎ, Mahmûd Rıfkîd. ? - ö. 1864Madde AdıGörüntüle
15SİYÂHÎ, Siyâhî Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle