REŞÎD, Ahmed Reşîd Efendi, Akşehirli

(d. 1229/1814 - ö. 1282/1865)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Akşehir'de 1229/1814 yılının ortalarında doğdu. Asıl adı Ahmed Reşîd Efendi'dir. Şiirlerinde Reşîd mahlasını kullandı. Devrin önemli bilginlerinden 1238/1822 yılında vefat eden Nevşehirli Küçük Süleymân Efendi'nin oğludur. İlk tahsilini memleketinde yaptı. 1252/1836 senesinde İstanbul'a gelerek Şehzade Camisi civarında bulunan İbrâhim Paşa Medresesi'nde medrese öğrenimi gördü. Burada İmâm-zâde Efendi'den gerekli ilimleri tahsil etti ve müderrislik ruûsunu aldı. Hayli müddet Mahmûd Paşa ve Dâvud Paşa Mahkemeleri naipliklerinde bulundu. 1263/1847 senesinde Mekteb-i Ma'ârif-i Adliye'ye daha sonra da Bayezid Camisi yakınında bulunan Mekteb-i Rüşdiye'ye öğretmen olarak atandı. 1265/1849 senesinde Kudüs Mollası oldu. Sonra 1271/1854 senesinde Maliye'de Beytü'l-mâl Kassâmı olarak görev yaptı. 1281/1865 yılında İstanbul payesini elde ederek Evkâf-ı Hümâyûn Müfettişi oldu. Bu görevinde iken elli yaşlarında 1282/1865 senesinde İstanbul'da vefat etti.

Eserleri şunlardır:

1. Füyûzâtü'l-Habîbiyye Ale's-Salâti'l-Meşîşiyye: Tasavvufa dair bir risaledir. Yazma hâlindedir.

2. Keşkûlü's-Sâfiye Ale'l-Vâridâti's-Sa'diyye: Bu eser meşhur tarikat şeyhlerinden Şeyh Sa'düddîn Cibâvî Hazretleri'nin Arapça bir kasidesinin Türkçe şerhidir. Yazma hâlindedir. Eserin adının baş kısmı Sicill-i Osmânî'de Meslûlü's-Sâfiye olarak verilmiştir (Mehmed Süreyya 1311: 396).

Ahmed Reşîd Efendi Nakşıbendî tarikatına mensuptu. Alim ve müdekkik bir şairdi (Fatîn 1271: 146). Şiirine örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C. I. İstanbul.

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. II. İstanbul.

Şemseddîn Sâmî (1308). Kâmûsü'l‑A‘lâm. C. III. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 30.09.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel-i Nâ-tamâm

Mübtelâ oldum bu gün bir dilber-i ra'nâya ben

Kalmayup sabra mecâlim olmuşum bî-vâye ben

Şîvc vü reftârı hoş çok dilbere meyl eyledim

Düşmedim âlemde böyle âfet-i yektâya ben

Herkesi bir gûne taltîf eyleyüp memnûn ider

Bende oldum bî-irâde ol yüzi hasnâya ben

Bahr-ı ummân-ı mahabbet içre gavvâs olmuşum

Dalmamış idim Reşîdâ böyle bir deryâya ben

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 146.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1AVNî, Osman Efendid. ? - ö. Haziran-Temmuz 1630Doğum YeriGörüntüle
2TÜRÂBÎ, Mustafâ Çelebid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ŞERÎFÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4TAHİRÎ, Ortaköylüd. 1812/1814 - ö. 1884?Doğum YılıGörüntüle
5Ali Paşad. 5 Mart 1814 - ö. 7 Eylül 1871Doğum YılıGörüntüle
6REFÂHÎ, Hacı Girayd. 1814-15 - ö. 1873-74Doğum YılıGörüntüle
7RE'FET PAŞA, Süleyman Re'fet, İstanbullud. 1807 - ö. 1865Ölüm YılıGörüntüle
8RE'FET, Seyyid Abdullah Re'fetd. 1794 - ö. 1865Ölüm YılıGörüntüle
9SIDKÎ, Yağcı-zâde Ömer Sıdkî Efendid. 1809 - ö. 1865Ölüm YılıGörüntüle
10AYŞÎ/ÎŞÎ Îsâ Efendi/Hacı Himmet-zâded. 1572-73 - ö. Nisan-Mayıs 1651MeslekGörüntüle
11MEYLÎ, Lütfî Beyzâde Mustafa Meylîd. ? - ö. 1587-88MeslekGörüntüle
12RİYAZÎ, Ali Çelebi, Kuloğlud. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13NÂZİKÎ, Ahmed Nâzikî Efendi, Kütahyalıd. ? - ö. 1855Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14KEMÂL, Ali Kemâl Efendid. 1818-19 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15NÂYÂB, Şerîf Mehmed Beyd. ? - ö. 1832Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HÜDÂYÎ, Ahî-zâde Hüseyin Efendid. 1572 - ö. 1634Madde AdıGörüntüle
17YAKÎN/YAKÎNÂ, Derviş Ali Efendid. ? - ö. 1695-96Madde AdıGörüntüle
18FÂ'İK, Mehmed Fâ'ik Bey, Ustrumcalıd. ? - ö. 1901Madde AdıGörüntüle