REFÎK, Osman Refîk Efendi, Eyüplü

(d. 1217/1802 - ö. 1270/1854 ds.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

1217/1802 yılında İstanbul'da Eyüp Sultan semtinde doğan Refîk'in asıl adı Osman Refîk Efendi'dir. Bâb-ı Defterî'de bulunan Baş Muhasebe Kalemine devam etti. Sonra uzun müddet Vezir Sâlih Paşa'nın önce hazine kitabeti sonra divan kitabeti hizmetlerinde bulundu. Bu görevinden sonra bir süre de Duhan Gümrükçüsü ve Hibetullah Sultan'ın kethudası olan Hacı Mustafa Ağa'nın kâtipliği görevini yaptı. 1255/1839 senesinin ortalarında hâcegânî rütbesini kazanarak Asâkir-i Hâssa-i Şâhâne tahriratı katipliği görevine getirildi. Sonra Asâkir-i Hâssa rûznâmçeciliğine nakledildi. Son olarak da Dâr-ı Şûrâ-yı Askerî dahilinde bulunan Hâssa rûznâmçeciliği görevine getirilmiştir. Ölüm tarihi bilinmemektedir, Fatîn Tezkiresi'nin basıldığı yıllarda (1271/1854) hayatta idi.

Fatîn'e göre şiiri ile pek tanınmamış bir şairdir (1271: 164). Şiirine örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 30.06.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Hatın olmakda mâh-ı hüsne hâle inceden ince

Göründi işte ser-rişte visâle inceden ince

Degil hat gird-i ruhsârında süs virmiş yed-i kudret

Siyeh bir kıl kalemle verd-i âle inceden ince

Der-âgûş-ı miyânın düşde neyli bile düşvârken

Ne çâre sardı zihnim bu hayâle inceden ince

Ne sırdır sâkî-i meclis eger meşrebce olmazsa

Verir bir derd-i ser her bir piyâle inceden ince

Mukavves kaşlara bilmem kiriş midir Refîk-âsâ

Kemân eyler yine bezm içre nâle inceden ince

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1AKLÎ, Eyyûbî Aklî Mehmed Efendid. ? - ö. 1734-35Doğum YeriGörüntüle
2SÜRÛRÎ, Mustafa Sürûri Efendid. 1618-19 - ö. Aralık-Ocak 1688-89Doğum YeriGörüntüle
3HAYÂTÎ, Mehmedd. ? - ö. 1640-41Doğum YeriGörüntüle
4SEDAYÎ BABA, Pir Sedayîd. 1802 - ö. 1888Doğum YılıGörüntüle
5ÂLİM, Müderris-zâde Mehmed Âlim Efendid. 1802 - ö. 1881Doğum YılıGörüntüle
6RAHMÎ, Harputlu Hoca Rahmî Efendid. 1802 - ö. 1884Doğum YılıGörüntüle
7TEVFİK, Abdullahd. ? - ö. 1854-1855Ölüm YılıGörüntüle
8NUSRET, Mehmed Nusret Beyd. 1833 - ö. 1854Ölüm YılıGörüntüle
9ŞÂRIK, Kaşıkçı Hacı Emîn Baba, Kaşıkçı-zâded. 1776 - ö. 1854Ölüm YılıGörüntüle
10VÂSIF, Ahmed Vâsıf Efendid. 1738-39 - ö. 1807MeslekGörüntüle
11ŞÂKİR, Süleyman Şakir Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12MÜNÎF, Antâkî/Antakyalı Münîf Mustafa Efendid. ? - ö. 1743-44MeslekGörüntüle
13RÂ'İF Bey, Davutpaşalı Mehmed Râ'if Beyd. ? - ö. 1917Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14CELÂL, Yanyalı-zâde Mahmûd Celâleddînd. 1876 - ö. 1895Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HÂKİM, Dâvud Paşad. 1774 - ö. 1851Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SÜHRÂBd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17GENCÎd. ? - ö. 1648-49Madde AdıGörüntüle
18ZA’ÎFÎ, Mehmed, Gelibolulu Za’îfîd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle