ŞEREF, Şerefüddîn Şuayb Efendi

(d. 1841/1257 - ö. 1911/1329)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

1841/1257 yılının ortalarında Edirne’de Sabunî Hacı Halîl Mahallesi’nde doğdu. Asıl adı Şerefüddîn Şuayb Efendi’dir. Şiirlerinde Şeref mahlasını kullandı. Veli Dede dergâhının şeyhi Seyfullah Efendi’nin büyük oğlu, Şeyh Tal’at Efendi’nin biraderidir. İlim tahsil edip tarikat adabı öğrendi. Halvetî tarikatının Gülşenî koluna mensup şeyhlerdendir. Edirne’de Müslim Efendi dergâhında şeyhlik yaptı. 1329/1911’de vefat edince buraya defnedildi. “Şeyhu ârif-i billâh” ibaresi ölümüne düşürülen tarihtir.
Şiirleri ve bazı tasavvufi risaleleri vardır.
1. Îzâhu’l-Merâm fî Meziyeti’l-Kelâm / Şerhu’n-Nokta ve’l-Kalem: Hasan Sezâyî Efendi’nin “Kalem-i sun’-ı ezel her ne ki tahrîr itdi” mısrası ile başlayan gazelinin şerhidir. Matbudur.
2. Keşfü’s-Salât: Esrâr-ı salâta dair bir risaledir. Basılmamıştır.
Bunların yanı sıra nûrun hakikatine dair basılmamış risaleleri vardır. Şerefüddîn Şuayb Efendi ârif ve edib bir zat idi.

Kaynakça

Adıgüzel, Niyazi (hzl.) (2008). Edirneli Ahmet Bâdî’nin Riyâz-ı Belde-i Edirne Adlı Eserinin Tezkire Kısmı. Doktora Tezi. Edirne: Trakya Üniversitesi.

Kurnaz, Cemal, Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nailî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Tatcı, Mustafa, Cemal Kurnaz (hzl.) (2000). Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHTAP ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 05.11.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel
Reng u elvân-ı cihânla itme cânâ ittisâf
Sil gönülden gayr fikrin itme kendin sîne-sâf


Nûr-ı ‘irfân ile keşf it anla nefsün hîlesin
Kıl sefer mülk-i derûna eyle dil beytin tavâf

Taht-ı dilde hükm idüp ey şâh dîvân itmege
Çün gerekdür nefs ile çok ictihâd u i’tilâf

Hakka vuslat ister isen ser-fürû kıl âdeme
Âdem-i ma‘ni durur zîrâ hakîkatde mutâf

Vâkıf-ı esrâr olan bir kâmilün gir kalbine
Ey Şeref bulmak dilersen dü-cihânda sen mu‘âf
Adıgüzel, Niyazi (hzl.) (2008). Edirneli Ahmet Bâdî’nin Riyâz-ı Belde-i Edirne Adlı Eserinin Tezkire Kısmı. Doktora Tezi. Edirne: Trakya Üniversitesi. 213.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1AHDÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2SÂLİKî, Refikîzâded. ? - ö. 1620-21Doğum YeriGörüntüle
3Egesoy, Muzafferd. 1917 - ö. 20 Mayıs 1995Doğum YeriGörüntüle
4ABDURRAHMÂN SÜREYYÂ, Mirduhî-zâded. 1841 - ö. 1904Doğum YılıGörüntüle
5SIDKÎ, Abdurrahmand. 1841 - ö. 1903Doğum YılıGörüntüle
6AŞIG/FENA, Fena Mirze Rehim Mirze Memmedbağıroğlud. 1841 - ö. 1925Doğum YılıGörüntüle
7ŞÂKİR, Hâfız Mehmed Şâkird. 1829 - ö. 1911Ölüm YılıGörüntüle
8RUHSATÎ, Deliktaşlı Mustafad. ? - ö. 1911Ölüm YılıGörüntüle
9AHMED, Konyalıd. ? - ö. 1911Ölüm YılıGörüntüle
10Muabbir Şeyh Hasan Efendid. ? - ö. 1686-7MeslekGörüntüle
11ELVÂN ÇELEBİd. ? - ö. 1358-59’dan sonraMeslekGörüntüle
12MUSTAFA RÛMÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13AVNÎ, Diyarbakırlıd. 1827 - ö. 1872Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SUÂD HANIMd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HULÛSÎ, Abdullah Hulûsî, Müreftelid. ? - ö. 1885Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ZEKÂYÎd. ? - ö. 1641-42Madde AdıGörüntüle
17YAHYÂd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18NÂCÎ/HULÛSÎ, Hulûsî Nâcî Bey, İstanbullud. 1826 - ö. 1855 ds.Madde AdıGörüntüle