ÂSAF, Mehmed Emîn, Tersâne Emîni-zâde

(d. 1212/1797 - ö. 1259/1842)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mehmed Emîn Âsaf'tır. İstanbul'da doğdu. Tersane emini Moralı Ali Bey'in oğlu ve Moralı Ebu Bekir Paşa'nın damadıdır. Tersâne Emîni-zâde sanıyla tanındı. Medrese eğitimini tamamladıktan sonra Mudanya, Kazdağı, Bilecik, Hasköy niyabetinde ve Üsküdar kadılıklarında bulundu. 1840'ta Evkaf müfettişliğine getirildi. 1838'de Mekke payesini, 1840'da İstanbul payesini aldı. Bilgin bir şairdi. Fatîn'e göre şiirleri güzel ve ahenklidir (1271: 17). Fatin Tezkiresi'nde bir şiiri örnek alınmıştır.

Kaynakça

Ergun, Sadeddin Nüzhet (yty.). Türk Şairleri. C. I. İstanbul.

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l-Eş‘âr. İstanbul.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ'ilî Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyya (1308). Sicill-i Osmânî. C. I. İstanbul.

Şemseddîn Sâmî (1316). Kâmûsü'l‑A‘lâm. C. I. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 28.03.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Şem'-i bezm-i yâr olup sûzân u giryân oldum âh

Reşk ider âlem çerâg-ı hâs-ı cânân oldum âh

Ey gül-i şâdâb ümmîd-i visâlinle bu şeb

Tâ seher bülbül misâli zâr u nâlân oldum âh

Püşt-ber-dîvâr-ı hayret kaldım âyîne-misâl

Resm-i ebrû-yı hilâl-i yâre hayrân oldum âh

Ba'dezîn cem‘iyyet-i hâtır bana emr-i muhâl

Kim esîr-i dâm-ı gîsû-yı perîşân oldum âh

Sîh-ı cevri cânıma kâr eyledi Âsaf benim

Nâr-ı aşk-ı yâr ile sûzân u püryân oldum âh

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l-Eş‘âr. İstanbul. 17.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Aliye Akand. 1982 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2RE'FET PAŞA, Süleyman Re'fet, İstanbullud. 1807 - ö. 1865Doğum YeriGörüntüle
3FEHMÎ, Barutçubaşı-zâde Abdurrahmân Efendid. ? - ö. 1725-1726Doğum YeriGörüntüle
4DÎDE, Mirza Nasrullahd. 1797 - ö. 1870Doğum YılıGörüntüle
5HÂLİS, Şeyh Abdurrahman Hâlis Talebânîd. 1797 - ö. 1858Doğum YılıGörüntüle
6ZİHNÎ, Bayburtlud. 1797 - ö. 1859Doğum YılıGörüntüle
7HÂMİD, Hoca Hâmid Efendid. ? - ö. 1842Ölüm YılıGörüntüle
8SEYYİD, Abdurrahman Nesîb Deded. ? - ö. 1842Ölüm YılıGörüntüle
9SÂLİK, Kâzım Ağad. 1780-81 - ö. 1842-43Ölüm YılıGörüntüle
10YAKÎNÎ, Kadı İmâd Sinan-zâded. ? - ö. 1568/69MeslekGörüntüle
11SEHMÎ, Ahmed Çelebid. ? - ö. 1651-52MeslekGörüntüle
12ÂRİFÎ, Ahmed Ârifî Efendid. ? - ö. 1665-66MeslekGörüntüle
13ÂDİLE, Âdile Sultand. 1826 - ö. 1899Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MUHİB, Abdürrahîm Efendid. ? - ö. 1821Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SA'ÎD, Sa'îd Efendid. ? - ö. 1844Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16FEDÂ’Î, Alî Bâlî Çelebîd. ? - ö. 1561Madde AdıGörüntüle
17TÂLİBd. ? - ö. 1706Madde AdıGörüntüle
18RÂŞİD, Mehmed Ali Râşid Efendi, Anteplid. 1819 - ö. 1893Madde AdıGörüntüle