ÂSAF, Mehmed Emîn, Tersâne Emîni-zâde

(d. 1212/1797 - ö. 1259/1842)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mehmed Emîn Âsaf'tır. İstanbul'da doğdu. Tersane emini Moralı Ali Bey'in oğlu ve Moralı Ebu Bekir Paşa'nın damadıdır. Tersâne Emîni-zâde sanıyla tanındı. Medrese eğitimini tamamladıktan sonra Mudanya, Kazdağı, Bilecik, Hasköy niyabetinde ve Üsküdar kadılıklarında bulundu. 1840'ta Evkaf müfettişliğine getirildi. 1838'de Mekke payesini, 1840'da İstanbul payesini aldı. Bilgin bir şairdi. Fatîn'e göre şiirleri güzel ve ahenklidir (1271: 17). Fatin Tezkiresi'nde bir şiiri örnek alınmıştır.

Kaynakça

Ergun, Sadeddin Nüzhet (yty.). Türk Şairleri. C. I. İstanbul.

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l-Eş‘âr. İstanbul.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ'ilî Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyya (1308). Sicill-i Osmânî. C. I. İstanbul.

Şemseddîn Sâmî (1316). Kâmûsü'l‑A‘lâm. C. I. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 28.03.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Şem'-i bezm-i yâr olup sûzân u giryân oldum âh

Reşk ider âlem çerâg-ı hâs-ı cânân oldum âh

Ey gül-i şâdâb ümmîd-i visâlinle bu şeb

Tâ seher bülbül misâli zâr u nâlân oldum âh

Püşt-ber-dîvâr-ı hayret kaldım âyîne-misâl

Resm-i ebrû-yı hilâl-i yâre hayrân oldum âh

Ba'dezîn cem‘iyyet-i hâtır bana emr-i muhâl

Kim esîr-i dâm-ı gîsû-yı perîşân oldum âh

Sîh-ı cevri cânıma kâr eyledi Âsaf benim

Nâr-ı aşk-ı yâr ile sûzân u püryân oldum âh

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l-Eş‘âr. İstanbul. 17.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HÂMİD, Nazîf-zâde Ahmed Hâmid Efendid. ? - ö. 1832Doğum YeriGörüntüle
2NEDÎM, Ahmedd. 1681 - ö. 1730Doğum YeriGörüntüle
3Alper Canıgüzd. 13 Şubat 1969 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4HÂLİS, Şeyh Abdurrahman Hâlis Talebânîd. 1797 - ö. 1858Doğum YılıGörüntüle
5DÎDE, Mirza Nasrullahd. 1797 - ö. 1870Doğum YılıGörüntüle
6ZİHNÎ, Bayburtlud. 1797 - ö. 1859Doğum YılıGörüntüle
7NAZÎF, Ahmedd. ? - ö. 1842-43Ölüm YılıGörüntüle
8HÂMİD, Hoca Hâmid Efendid. ? - ö. 1842Ölüm YılıGörüntüle
9SEYYİD, Abdurrahman Nesîb Deded. ? - ö. 1842Ölüm YılıGörüntüle
10PAZARBAŞI-ZÂDE, Hüseyin Mahvî/Fâriğ Çelebid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11GANÎ, Emîrşâh-zâde Abdülganî Efendid. ? - ö. 1587MeslekGörüntüle
12EMÎN, Bakkal İsmail Paşa-zâde Emîn Beyd. ? - ö. 1794-95MeslekGörüntüle
13ŞEREF HANIMd. 1809 - ö. 1861Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HÂLİS, İbrâhim Edhem Hâlis Efendid. 1852 - ö. 1917Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15KÂMİL, Hoca-zâde Şeyh Ahmed Kâmil Efendid. ? - ö. 1894Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16KEMÂLd. ? - ö. 1489-90’dan sonra ?Madde AdıGörüntüle
17MÂYİLÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18SOKULLU MEHMED PAŞAd. 1505 - ö. 12 Ekim 1579Madde AdıGörüntüle