AVNÎ, Diyarbakırlı

(d. 1243/1827 - ö. 1289/1872)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Ali Avnî Efendi'dir. 1827 yılında Diyarbakır'da doğdu. Berberler kethudası Hacı Râgıb Ağa'nın oğludur. Biraz öğrenim gördükten sonra bazı vakıflarda mukayyidlik yaptı sonra Diyarbakır'da evrak müdür muavinliği görevinde bulundu ve daha sonra evrak müdürü oldu. 1289/1872 yılında Diyarbakır'da vefat etti.

İbnü'l-Emin'e göre ciddiyât ve hezliyyâttan müteşekkil Dîvânçe olacak kadar şiirleri vardır (İnal 1988: 128). Ali Emîrî'ye göre ise "tab'ı latîf, şi'ri zarîf ve hamiyyet-perver bir zât idi, müretteb dîvân-ı eş'ârı vardır" (Güner vd. 2003: 41).

Kaynakça

Beysanoğlu, Şevket (1997). Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları. C. II. Ankara.

Ergun, Sadeddin Nüzhet (yty.). Türk Şairleri. C. II. İstanbul.

Güner, Galip ve  Nurhan Güner (hzl.) (2003). Ali Emîrî Efendi, Esâmî-i Şu'arâ-yı Âmid. Ankara: Anıl Matbaası.

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. I. İstanbul: Dergah Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ'ilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 06.06.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

O mâha münhasırdır gurre-i garrâ-yı istignâ

Abesdir mâh-rûlar eylese da'vâ-yı istignâ

O şâh-ı kişver-i hüsnün debîri hâme-i kudret

Berât-ı hüsnüne çekmiş zihî tugrâ-yı istignâ

Yed-i takdîr-i hikmet işlemiş târ-ı nezâketden

Çıkarmış bir musanna' mu'teber kâlâ-yı istignâ

Boyunca dest-i hayyât-ı kader biçmiş de giydirmiş

O mevzûn kâmet-i zîbâya bir dîbâ-yı istignâ

Hakîkatde adem tâ âlem-i bâlâya nâz itdi

Cihânda kalmadı hûbân-ı dehre cây-ı istignâ

Amân ey serv-i nâzım dûr-bîn ol bezm-i işretde

Deler seng-i siyâhı penbe-i mînâ-yı istignâ

Bilür erbâb-ı ma'nâ kadrini eş'ârımın Avnî

Mukarrerdir ki her nazmımda var ma'nâ-yı istignâ

(İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. I. İstanbul: Dergah Yay. 128.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1KÂSIMd. ? - ö. 1785Doğum YeriGörüntüle
2Sezai Karakoçd. 1933 - ö. 16 Kasım 2021Doğum YeriGörüntüle
3ÖMRÎ, Ömer Efendi/ Ömer Beyd. ? - ö. 1675-76Doğum YeriGörüntüle
4GONCABEYİMd. 1827 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5NÂŞİD, Nâşid Safvet Efendid. 1827 - ö. 1855 ds.Doğum YılıGörüntüle
6RİF'AT, Halîl Rif'atd. 1827 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7RE'FET, Hacı Mehmed Re'fet, Süleymaniyelid. ? - ö. 1872 ds.Ölüm YılıGörüntüle
8ENVER, Şeyh Mustafa Enver Efendid. 1824 - ö. 1872Ölüm YılıGörüntüle
9MAHVÎ, Erbillid. ? - ö. 1872Ölüm YılıGörüntüle
10TEVFÎK, Mehmed Tevfîk, Çaylak Tevfîk, Çopur Tevfîk, Mehmed Tevfîk-i Dehlevîd. 1843 - ö. 1892-93MeslekGörüntüle
11RÂİF, Mukâbeleci-zâde Yûsuf-ı Râif-i Âmidîd. 1836 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Kamil Aydoğand. 1956 - ö. 9 Mayıs 2018MeslekGörüntüle
13HÂKÎ, Emîn Hâkî Beyd. 1889 - ö. 1920Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14RİF'AT, Hacı Hüseyin Rif'at Efendi, Gökmen-zâded. 1794 - ö. 1860Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ÂRİF, Ârif Beyd. ? - ö. 1822-23Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16MOSTÂRÎ ÇELEBÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17HAŞİMd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18DERCÎd. 1833 - ö. 1894Madde AdıGörüntüle