AVNÎ, Diyarbakırlı

(d. 1243/1827 - ö. 1289/1872)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Ali Avnî Efendi'dir. 1827 yılında Diyarbakır'da doğdu. Berberler kethudası Hacı Râgıb Ağa'nın oğludur. Biraz öğrenim gördükten sonra bazı vakıflarda mukayyidlik yaptı sonra Diyarbakır'da evrak müdür muavinliği görevinde bulundu ve daha sonra evrak müdürü oldu. 1289/1872 yılında Diyarbakır'da vefat etti.

İbnü'l-Emin'e göre ciddiyât ve hezliyyâttan müteşekkil Dîvânçe olacak kadar şiirleri vardır (İnal 1988: 128). Ali Emîrî'ye göre ise "tab'ı latîf, şi'ri zarîf ve hamiyyet-perver bir zât idi, müretteb dîvân-ı eş'ârı vardır" (Güner vd. 2003: 41).

Kaynakça

Beysanoğlu, Şevket (1997). Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları. C. II. Ankara.

Ergun, Sadeddin Nüzhet (yty.). Türk Şairleri. C. II. İstanbul.

Güner, Galip ve  Nurhan Güner (hzl.) (2003). Ali Emîrî Efendi, Esâmî-i Şu'arâ-yı Âmid. Ankara: Anıl Matbaası.

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. I. İstanbul: Dergah Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ'ilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 06.06.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

O mâha münhasırdır gurre-i garrâ-yı istignâ

Abesdir mâh-rûlar eylese da'vâ-yı istignâ

O şâh-ı kişver-i hüsnün debîri hâme-i kudret

Berât-ı hüsnüne çekmiş zihî tugrâ-yı istignâ

Yed-i takdîr-i hikmet işlemiş târ-ı nezâketden

Çıkarmış bir musanna' mu'teber kâlâ-yı istignâ

Boyunca dest-i hayyât-ı kader biçmiş de giydirmiş

O mevzûn kâmet-i zîbâya bir dîbâ-yı istignâ

Hakîkatde adem tâ âlem-i bâlâya nâz itdi

Cihânda kalmadı hûbân-ı dehre cây-ı istignâ

Amân ey serv-i nâzım dûr-bîn ol bezm-i işretde

Deler seng-i siyâhı penbe-i mînâ-yı istignâ

Bilür erbâb-ı ma'nâ kadrini eş'ârımın Avnî

Mukarrerdir ki her nazmımda var ma'nâ-yı istignâ

(İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. I. İstanbul: Dergah Yay. 128.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Adnan Satıcıd. 17 Haziran 1962 - ö. 13 Şubat 2007Doğum YeriGörüntüle
2HALÎFE, Halîfe Çelebid. ? - ö. 1572Doğum YeriGörüntüle
3ZİHNÎ, Zülfikârd. 1858 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Mehmed Tevfîk b. Osmand. 1827 - ö. 1901Doğum YılıGörüntüle
5NÂŞİD, Nâşid Safvet Efendid. 1827 - ö. 1855 ds.Doğum YılıGörüntüle
6HAVASÎ, Mahmudd. 1827 - ö. 1892Doğum YılıGörüntüle
7PERTEV, İbrahim Edhem Pertev Paşa, Erzurumlud. 1824 - ö. 1872Ölüm YılıGörüntüle
8HALİDd. ? - ö. 1863-1872?Ölüm YılıGörüntüle
9MAHVÎ, Erbillid. ? - ö. 1872Ölüm YılıGörüntüle
10Osman Sulhi Aksud. 1923 - ö. 11 Haziran 2007MeslekGörüntüle
11Hayrettin Uysald. 1928 - ö. ?MeslekGörüntüle
12VEHBÎ, Abdullah Vehbî, Dalkabak-zâded. ? - ö. 19. yy.MeslekGörüntüle
13SÂ'İB EFENDİ, Sâmil Efendi Hemşîre-zâdesid. ? - ö. 1854 ds.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14NECÎB, Şeyh Necîb Ahmed Efendid. ? - ö. 1821Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SA'ÎD, Çarşanbalı-zâde Sa'îd Mehmedd. ? - ö. 1874Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Sâdıkî-i Kitâbdârd. 1532 - ö. 1613-1614Madde AdıGörüntüle
17HIFZÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18SAYDÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle