NÂMIK PAŞA, Nâmık Ali Paşa, Moralı-Anapolili

(d. 1192/1778 - ö. 1252/1836)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Mora'nn Anapoli şehrinde 1192/1778'de doğdu. Asıl adı Nâmık Ali Paşa'dır. Anapolili Nâmık Paşa diye de anıldı. Öğrenimini memleketinde tamamladı. 1222/1807'de İstanbul'a geldi. Hâcelik rütbesini kazanıp devlet memuriyetine girdi. Rumeli valisi Hurşîd Paşa'ya intisap ederek onunla Yanya'ya gidip kethudalığı görevinde bulundu. Hurşîd Paşa'nın himmetiyle Şevval 1236/1821'de vezaret rütbesiyle Anabolu kalesi muhafızlığına tayin oldu. Birkaç ay sonra Muharrem 1237/1821'de bu görevine Tırhala ilave edildi. 1238/1822'de Anabolu'da esir oldu. Esirlikten kurtulduktan sonra İzmir'e gönderildi. Şaban 1240/1825'te affedilerek İnebahtı ve Karlı İli muhafızı oldu. 1243/1827'de Hamîd mutasarrıflığı görevi verildi. Aynı yılın sonlarında birkaç ay Filibe'de sürgün olarak bulundu. 1244/1828'de Bosna ve daha sonra Vidin valisi, Receb 1247/1831'de İşkodra, Ohri ve İlbasan sancakları valisi oldu. Cemaziyelahir 1249/1833'te azledildi ve Selanik'e gitti. Burada iki sene kadar kaldıktan sonra İstanbul'a geldi. Receb 1252/1836'da İstanbul'da vefat etti.

Oğlu Mehmed Behcet Bey Mektûbî-i Sadr-ı Âlî'den yetişip Zabtiye Meclisi'ne üye olmuştu, o da şairdi. Nâmık Paşa'nın Fatîn Tezkiresi'nde bir gazeli kayıtlıdır. Sicill-i Osmânî'ye göre gönül ehli, devlet yönetiminde de güçlü ve başarılı bir şairdir (Mehmed Süreyyâ 1311: 539).

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. IV. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 01.08.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Gülşende hezâr nagme-i dem-sâz ile mahzûz

Mutrib tarab u sâz-ı hoş-âgâz ile mahzûz

Bîhûde komaz kimseyi tesliyyet-i hâtır

Muhtâc-ı kerem va'de-i incâz ile mahzûz

Pîçîde olur dâmen-i gayret kemerinde

Erbâb-ı neberd şöhret-i mümtâz ile mahzûz

Vâdî-i tekâpûya nigâh eylemez ol kim

İhsân-ı Hudâvend-i bî-enbâz ile mahzûz

Nâmık heme-hâl sıdk u ubûdiyyet-i dâ'im

Sultân-ı selâtîn-i ser-efrâz ile mahzûz

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 395.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1RÂSİM, Hâcı Seyyid Ömer Râsim Efendid. 1778 - ö. 1846Doğum YılıGörüntüle
2FÂTİH, Fâtih Efendi, Şirvanlıd. 1778 - ö. 1834Doğum YılıGörüntüle
3İSMÂİL DEDE EFENDİ, Hammâmî-zâded. 1778 - ö. 1846Doğum YılıGörüntüle
4SÎRET, Şehbâz Girayd. ? - ö. 1836Ölüm YılıGörüntüle
5ŞÂNÎ, Mehmed Şânî Efendi, Niğdelid. ? - ö. 1836Ölüm YılıGörüntüle
6RÂŞİD, Mehmed Râşid Beyd. ? - ö. 1836Ölüm YılıGörüntüle
7Adil Yakuboğlud. 20 Kasım 1927 - ö. 21 Aralık 2009MeslekGörüntüle
8NÛRÎ, Diyarbakırlı Osmân Nûrî Paşad. 1803 - ö. 1856MeslekGörüntüle
9Halil İbrahim Akçamd. 1885 - ö. 5 Eylül 1956MeslekGörüntüle
10RA'ÛF BEY, Leskoviklid. 1879 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11EMÎN, Arab-zâde Emîn Efendid. 1849 - ö. 1911Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12HİLMÎ, Dinibütün Mustafâ Hilmî Paşad. ? - ö. 1914-15Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13KÂMİL PAŞA, Kıbrıslı Mehmed Kâmil Paşad. 1832 - ö. 1913Madde AdıGörüntüle
14HİLMÎ (ALİ NİSÂRÎ-ZÂDE)d. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15NAZÎF, Mehmed Nazîf Efendi, Karamanlıd. ? - ö. 1861Madde AdıGörüntüle