NÂMIK PAŞA, Nâmık Ali Paşa, Moralı-Anapolili

(d. 1192/1778 - ö. 1252/1836)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Mora'nn Anapoli şehrinde 1192/1778'de doğdu. Asıl adı Nâmık Ali Paşa'dır. Anapolili Nâmık Paşa diye de anıldı. Öğrenimini memleketinde tamamladı. 1222/1807'de İstanbul'a geldi. Hâcelik rütbesini kazanıp devlet memuriyetine girdi. Rumeli valisi Hurşîd Paşa'ya intisap ederek onunla Yanya'ya gidip kethudalığı görevinde bulundu. Hurşîd Paşa'nın himmetiyle Şevval 1236/1821'de vezaret rütbesiyle Anabolu kalesi muhafızlığına tayin oldu. Birkaç ay sonra Muharrem 1237/1821'de bu görevine Tırhala ilave edildi. 1238/1822'de Anabolu'da esir oldu. Esirlikten kurtulduktan sonra İzmir'e gönderildi. Şaban 1240/1825'te affedilerek İnebahtı ve Karlı İli muhafızı oldu. 1243/1827'de Hamîd mutasarrıflığı görevi verildi. Aynı yılın sonlarında birkaç ay Filibe'de sürgün olarak bulundu. 1244/1828'de Bosna ve daha sonra Vidin valisi, Receb 1247/1831'de İşkodra, Ohri ve İlbasan sancakları valisi oldu. Cemaziyelahir 1249/1833'te azledildi ve Selanik'e gitti. Burada iki sene kadar kaldıktan sonra İstanbul'a geldi. Receb 1252/1836'da İstanbul'da vefat etti.

Oğlu Mehmed Behcet Bey Mektûbî-i Sadr-ı Âlî'den yetişip Zabtiye Meclisi'ne üye olmuştu, o da şairdi. Nâmık Paşa'nın Fatîn Tezkiresi'nde bir gazeli kayıtlıdır. Sicill-i Osmânî'ye göre gönül ehli, devlet yönetiminde de güçlü ve başarılı bir şairdir (Mehmed Süreyyâ 1311: 539).

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. IV. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 01.08.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Gülşende hezâr nagme-i dem-sâz ile mahzûz

Mutrib tarab u sâz-ı hoş-âgâz ile mahzûz

Bîhûde komaz kimseyi tesliyyet-i hâtır

Muhtâc-ı kerem va'de-i incâz ile mahzûz

Pîçîde olur dâmen-i gayret kemerinde

Erbâb-ı neberd şöhret-i mümtâz ile mahzûz

Vâdî-i tekâpûya nigâh eylemez ol kim

İhsân-ı Hudâvend-i bî-enbâz ile mahzûz

Nâmık heme-hâl sıdk u ubûdiyyet-i dâ'im

Sultân-ı selâtîn-i ser-efrâz ile mahzûz

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 395.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MÛNİS, Şir Muhammed, Harezmîd. 1778 - ö. 1829Doğum YılıGörüntüle
2RÂSİM, Hâcı Seyyid Ömer Râsim Efendid. 1778 - ö. 1846Doğum YılıGörüntüle
3İSMÂİL DEDE EFENDİ, Hammâmî-zâded. 1778 - ö. 1846Doğum YılıGörüntüle
4VÂKIF, Topuzlu-zâde Osmand. ? - ö. 1836Ölüm YılıGörüntüle
5NAZÎF, Kâmilî-zâde Seyyid Mustafa Nazîfd. ? - ö. 1836Ölüm YılıGörüntüle
6NECÎB, Nûh Necîb Beyd. ? - ö. 1836Ölüm YılıGörüntüle
7ABDULLAH RÂMİZ PAŞA, İstanbullud. 1818 - ö. 1878MeslekGörüntüle
8CEVDET PAŞA, Ahmed Cevdet Paşa, Lofçalıd. 1823 - ö. 1895MeslekGörüntüle
9Memmedguluzade Celild. 22 Şubat 1869 - ö. 4 Ocak 1932MeslekGörüntüle
10SÂFÎ, Horos Mustafa Efendid. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11NÂLÎ, Nâlî Nu'mân Efendi, Kalkandelenlid. ? - ö. 1849Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12FECRÎd. ? - ö. 1905-06’da hayattaAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13RÜŞDÎ, Sahaf Ebu'r-Reşid Ahmed Rüşdî Efendid. 1637-38 - ö. 3 Mayıs 1700Madde AdıGörüntüle
14HIZIR, Hacı Hızır, Kürd Hızır, Güranlıd. ? - ö. 1845Madde AdıGörüntüle
15ALİ ÇALIŞd. 09.01.1953 - ö. ?Madde AdıGörüntüle