RÂŞİD, Râşid Efendi

(d. 1220/1805 - ö. 1267/1850)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1220/1805 tarihinde Alanya'nın İbradı kasabasında doğdu. İlmiyye sınıfına girerek kadılık makamına kadar yükseldi. Çeşitli şehirlerde kadılık yaptı. 1267/1850 tarihinde atandığı Musul kadılığı görevinde iken zehirlenerek vefat etti.

Fatîn Tezkiresi'nde Râşid Efendi'nin nüktedan, faziletli, güçlü bir şair olduğu ve beğenilmiş kaside, gazelleri bulunduğu kayıtlıdır (Çiftçi yty: 152).

Kaynakça

Çiftçi, Ömer (hzl.) (1996). Fatîn Davud, Hâtimetü’l-Eş’âr (Fatîn Tezkiresi). http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [Erişim tarihi: 12.09.2014].

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Şemseddîn Sâmi. (1308). Kâmûsü’l-A’lâm. C.3. İstanbul: Mihran Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ HALİT BİLTEKİN
Yayın Tarihi: 18.09.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Sevâd-ı nokta-i ruhsârını zann eylemem mûdan

Çekîde-katre-i müşkîndir âsâr-ı gîsûdan

Ne reng-âmîz san'at gösterir tab'-ı sühan-gûyu

Füsûn-sâzî-i şi'ri meşk edelden çeşm-i câdûdan

İlel-sencâna şiddet vermede karûre-i hikmet

Devâ me'mûl iken bîmâra te'sîrât-ı dârûdan

Aceb yağmâ eder Tâtâr-ı gam vâriyyet-i nutku

Meselde sâkin-i Bağdâd'a vâki'dir Hulâgû'dan

Mey iç mahbûba bak zâhid gibi sâhib-riyâ olma

Bu pendi zîver-i gûş eyle Râşid tab'-ı dil-cûdan

(Çiftçi, Ömer (hzl.) (1996). Fatîn Davud, Hâtimetü’l-Eş’âr (Fatîn Tezkiresi). http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [Erişim tarihi: 12.09.2014]. 152.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MERDANÎ, Bekird. 1805 - ö. 1878Doğum YılıGörüntüle
2HÂLİS, Yûsuf Hâlis Efendid. 1805-06 - ö. 1883Doğum YılıGörüntüle
3HULÛSÎ, Ömerd. 1805 - ö. 1868Doğum YılıGörüntüle
4VASFÎ, Ali Gâlibd. 1733 - ö. 1850Ölüm YılıGörüntüle
5ŞEREF, Halîl Şeref Efendid. 1796 - ö. 1850-51Ölüm YılıGörüntüle
6HASBÎ, Mehmed Hasîb, Çokod. ? - ö. 1850Ölüm YılıGörüntüle
7TARSUSÎ, Ebu Amr Et-Tarsusî, Ebu Amr Osman bin Abdullahd. ? - ö. 1601/1602?MeslekGörüntüle
8VÂKIF, Hoca Sa'adeddîn-zâde, Seyyid Yahyâ Vâkıf Efendid. ? - ö. 1737-38MeslekGörüntüle
9CÂMÎ, Habîb-zâde Abdülbâkî Câmî Çelebid. ? - ö. 1610-11MeslekGörüntüle
10ZULMÎ, Molla Ali Efendid. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11KUDDÛSÎ, Yalvaçlıd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12HÂFIZ OSMAN, Kazancı-zâded. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13ÂKİF, Yahya Beyzâde Âkif Beyd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14DEVÂMÎ, Devâmî-i Yenipazarîd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15RÛHÎ, Mehmed Rûhî Beyd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle