ŞEFKATÎ, Ali Şefkatî

(d. 1238/1822 - ö. 1308/1890)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Safer 1238/Ekim 1822’de İstanbul’da doğdu. Galata Voyvodalığı kitabetinde bulunmuş olan Hüseyin Efendi’nin oğludur. Büyük oğlu Muhyiddîn Bey, Küçük oğlu Nûrüddîn Şefkatî Bey, damadı Harbiye Nazırı Ferîd Paşa’dır. Muharrem 1252/Nisan 1836’da Divan-ı Hümâyûn Kalemine, 1255 /1839-40’da Maarif-i Adliye mektebine girdi. Orada ikmal-i tahsil ile 1258/1842-43’te Sadâret Mektubî Kalemine memur oldu. 1262/1845-46’da Saturcu Mustafa Paşa’nın Balıkesir mutasarrıflığında, 1268/1851-52’de Sâlih Paşa’nın Silistre valiliğinde 1269/1852-53’te Hekim İsmâîl Paşa’nın İzmir valiliğinde, divan kitabetlerinde bulundu. 1274 /1857-58’de Küçükçekmece kazası emlakini tahrire memur oldu. Daha sonra Mektubî Kalemine devam etti. 1275/1858-1859’da Meclis-i Tanzimat kalemine nakledildi. Şam Vakası'nda Fuad Paşa’nın maiyetinde kâtip olarak Şam’a gitti. 17 Zilkade 1277/27 Mayıs 1861’de hariciye mektubculuğuna tayin olundu. Şam’dan dönüşüne kadar mektupçuluk vekaletle idare ettirildi. Şam’da arkadaşı olan Şirvanî-zade Rüşdî Paşa’nın, Maliye Nazırlığında 22 Cumade’l-âhire 1284/21 Ağustos 1867’de Maliye mektubculuğuna, 27 Rebi’ü’l-evvel 1285/17 Ağustos 1868’de Maliye Nezareti muavinliğine, 22 Zilhicce 1285/5 Haziran 1869’da Sadaret mektubculuğuna, Rüşdî Paşa’nın nazırlığında Divan-ı Ahkâm-ı Adliye azalığına, onun sadaretinde 11 Rebi’ü’l-evvel 1290/ 9 Mayıs 1873’te -ikinci defa- Sadâret mektubculuğuna, 6 Şaban 1290 /28 Eylül 1873’te ve rütbe-i bâlâ ile Sadâret müsteşarlığına atandı. Rüşdî Paşa’nın ayrılmasından birkaç gün sonra 5 Muharrem 1291/22 Şubat 1874’te azlolundu. Bosna Kapı kethüdalığına tayin oldu. 17 Şevval 1291/27 kasım 1874’te kapu kethüdalığına tayin kılındı. Zilhicce 1292 /Aralık 1875’te mahkeme-i temyiz üyeliğine 19 Receb 1293/10 Ağustos 1876’de ilaveten Adliye mektubculuğuna, 19 Receb 1293/10 Ağustos 1876’da Divan-ı Hümayûn amedciliğine, 17 Zilkade 1302/28 Ağustos 1885’te -ikinci defa- Sadâret müsteşarlığına tayin olundu. Birinci rütbe Mecidî, ikinci rütbe Osmanî nişanlarını, altın ve gümüş imtiyaz madalyalarını ihraz eyledi. Son zamanlarında güzel besteler ve şarkılar kaleme aldı. 10 Safer 1308/25 Eylül 1890’da vefât etti. Ümmî Sinân dergâhında defnolundu.

Kaynakça

Celepoğlu, Ayşegül (hzl.)(2013). İbnü'l-Emin Mahmud Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri. C. V. Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 03.04.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

İzzet cihânda renciş-i dildârdır bana

Âlem nevâziş etse de âzârdır bana

Ben ol Halîl-i şâhid-i aşkım ki dehrde

Düşşem de nâr-ı mihnete gülzârdır bana

İtmez metâ-ı aşka veren varını zarar

Saçsam nukûd-ı eşkimi hep kârdır bana

Birdir hezâr-ı gülşen-i mihnetle hâlim âh

Dehrin merâm-ı goncesi pür-hârdır bana

Cânân gönülde yakdı ki bir sûz-ı aşk eger

Bu sûz-ı aşka yanmaz isem ârdır bana

Giryem şerâb kebâb ciger sîne sâz-kâr

Hem-dem bezimde Şefkatî-i zârdır bana

(Celepoğlu, Ayşegül (hzl.) (2013). İbnü'l-Emin Mahmud Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri. C. V. Ankara: AKM Yay. 2240.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NASFET, Hasan Bayrakdar-zâde Mustafa Nasfet Efendid. ? - ö. Temmuz-Ağustos 1808Doğum YeriGörüntüle
2KÂŞİF, Üsküdarî Ali Kâşif Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Cengiz Kılçerd. 1969 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4RÂŞİD, Mustafâd. 1822 - ö. 1850Doğum YılıGörüntüle
5PARMAKSIZOĞLU ÂŞIK MAHMUTd. 1822 - ö. 1914Doğum YılıGörüntüle
6OSMANd. 1822 - ö. 1889Doğum YılıGörüntüle
7SA'ÎD, Mehmed Sa'îd Beyd. ? - ö. 1890Ölüm YılıGörüntüle
8İLHAMÎ, Ali İlhamî Deded. ? - ö. 1890Ölüm YılıGörüntüle
9RÂMİSd. ? - ö. 11 Eylül 1890\\\'da hayattaÖlüm YılıGörüntüle
10NÂFİ‘, Yahyâ Çelebi-zâde Mehmed Abdünnâfi‘ Efendid. ? - ö. 1857MeslekGörüntüle
11TÂLİB, Mustafa Tâlibd. 1810-11 - ö. 1873-74MeslekGörüntüle
12NÂCİM, Abdurrahman Nâcim Efendid. 1833 - ö. 1895MeslekGörüntüle
13VEHBÎ, Hacı Şeyh Mehmedd. 1837 - ö. 1885Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14NEF'Î, Erzurumlu Resûl Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SA'DÎ, Muallim Sa'dî Efendid. 1853 - ö. 1916Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16REHBERÎ, Ali Metind. 15.03.1953 - ö. 02.12.1991Madde AdıGörüntüle
17MESÎHÎ, Mesîhî-i Şarkîd. ? - ö. 1562-63Madde AdıGörüntüle
18İZÂRÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle