SÂDIK, Edirneli

(d. 1247/1831 - ö. 1270 ds./1854 ds.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1247/1831 yılında Edirne’de doğdu. Genç yaşlarda İstanbul’a geldi. 1264/ Enderun ağaları sınıfına girdi ve Enderunlu sanıyla tanındı. Sicill-i Osmânî’ye göre 1270-1854’ten sonra vefat etti.
Sicill-i Osmânî’de usta bir şair olduğu ifade edilir (Aktan 1996: 221).

 

Kaynakça

Adıgüzel, Niyazi (hzl.) (2008). Edirneli Ahmet Bâdî’nin Riyâz-ı Belde-i Edirne Adlı Eserinin Tezkire Kısmı. Doktora Tezi. Edirne: Trakya Üniversitesi.

Aktan Ali, Abdülkadir Yuvalı, Metin Hülâgü (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî. C. III. İstanbul: Sebil Yay.

Çiftçi Ömer (hzl.) (yty.). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 10.07.2014]

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHTAP ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 12.11.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel
İtdi zencîr-i gamı gerdânıma gerdûn-ı dûn
Sana kaldı işimiz gel kanda isen ey cünûn


Devr-i aks u cevr-i yâr ile ayâ çarh-ı dü-tâ
Ben sana nitdim ki kıldın kâmetim mânend-i nûn

Subh-dem surh-ı sipihri sen görüp sanma şafâk
Her gice mazlûmlar cânın yakup içdigi hûn

Bezm-i âlemde kime sundu şarâb-ı bî-humâr
Yağdırır gerçi tolu amma bu câm-ı ser-nigûn

Gûş idüp derdim kemâl-i hayretinde Sâdıkâ
Sînesinde yâralar açdı tabîb-i zî-fünûn
(Çiftçi Ömer (hzl.) (yty.). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 10.07.2014]. 257.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1TAL'ATÎ, Mehmed Tal'atî Çelebid. ? - ö. 1686-87Doğum YeriGörüntüle
2İBRAHİM, Şeyh Saçlı İbrahim Efendid. 1591-92 - ö. 1659Doğum YeriGörüntüle
3CÂHİDÎ, Ahmedd. ? - ö. 1659Doğum YeriGörüntüle
4ÂGÂH, Osmân Âgâhd. 1831 - ö. 1906Doğum YılıGörüntüle
5KÂŞİF, Ömerd. 1831 - ö. 1881Doğum YılıGörüntüle
6ŞÜKÜR BAHŞİd. 1831 - ö. 1928Doğum YılıGörüntüle
7HİLMÎ, Feyzî-zâde Hilmî Efendid. 1810? - ö. 1854Ölüm YılıGörüntüle
8SÂ'İB EFENDİ, Sâmil Efendi Hemşîre-zâdesid. ? - ö. 1854 ds.Ölüm YılıGörüntüle
9VELİ, İğdeciklid. 1794 - ö. 1854Ölüm YılıGörüntüle
10CEMÂL/CEMÂLÎ Mehmed Cemâleddîn, Karslı-zâded. ? - ö. 1845Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11AHMED EFENDİd. 1860 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12ABDURRAHMAN FEVZÎ EFENDİ, Kütahyalıd. 1802 - ö. 1864Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13VİSÂLÎ, Hamamcı-zâde Sefer Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14İSMET, İbrâhîm İsmet Efendid. 1750 - ö. 1807Madde AdıGörüntüle
15BAHŞÎ, Bahşî Halîfed. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle