ÂKİF

(d. 1237/1821 - ö. 1297/1879)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Âkif Efendi, 1237/1821’de Antakya’da doğdu. Antakya kadısı Ömer Efendi'nin oğludur. Genç yaşta müderris oldu. Uzun müddet Antakya müftüsü olarak görev yaptı. 1297/1879’da vefat etti (Türkmen 1939: 747).

Mufassal Hatay Tarihi adlı eserde 33 gazel, 1 müstezad, 6 tahmis, 2 taştir, 1 sâkî-nâme, 1 terkib-i bend örnek olarak verilmiştir (Türkmen 1939: 746). Şairin bütün hayatında Divan edebiyatı üstatlarının tesiri daha çok oldu. Mufassal Hatay Tarihi 'ne göre 800 sayfalık gayrı matbu Dîvân'ında Fuzûlî, Bâkî ve Nâbî’nin şiirlerine nazireler ve Rûhî, Vâhid ve Nedîm'in gazeline yapılmış tahmisleri vardır.

Âkif Efendi'nin hayatı iki döneme ayrılabilir: Birincisi Antakya’dan çıkmadan önceki İstanbul aydınları ile temas etmediği dönem. Bu döneminde divan edebiyatının etkisi ile şiirler yazdı. İkinci ise İstanbul ve Belgrat seyahatleri ve birçok aydınla temas imkânı bulduğu devredir. Bu dönemde Âkif Paşa ve Pertev Paşa'nın etkisi altında kaldı.

Kaynakça

Türkmen, Ahmed Faik (1939). Mufassal Hatay Tarihi. C. 3. Antakya: İktisat Yayınevi.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 28.03.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Harâmî dîdeden hüsnünde her dem şûr olur peydâ

Hatından intizâm-ı mülk için tâbûr olur peydâ

N'ola berk ursa ruhsârın miyân-ı târı zülfünden

Mübârek leyle-i kadr içre elbet nûr olur peydâ

Tehî kalmaz bizim gam-hânemiz âvâz u nâlişten

Hiç olmazsa havâdan bir iki zenbûr olur peydâ

Uzak ol bezm-i ülfetten rakîbâ derdün arttırma

Soguk sohbetlerinden illet-i basûr olur peydâ

Hemen sen îş u nûş et Âkifâ bu bezm-i âlemdir

Gehî bir câm-ı Cem geh kâse-i Fagfûr olur peydâ

(Türkmen, Ahmed Faik (1939). Mufassal Hatay Tarihi. C. 3. Antakya: İktisat Yayınevi. 749.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Nebih Nafiled. 01 Mart 1969 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ANTAKYALI KASIM ŞEYBANİd. ? - ö. 1534Doğum YeriGörüntüle
3Bedi Gümüşlüd. 1964 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4HALÎL, Damad Halîl Efendid. 1821 - ö. 1886Doğum YılıGörüntüle
5RÂSİH, Osmand. 1821-22 - ö. 1884-85Doğum YılıGörüntüle
6NEVRES, Osmân Nevresd. 1820-1821 - ö. 1876Doğum YılıGörüntüle
7RİŞTUNİ, Karekind. 1840 - ö. 1879Ölüm YılıGörüntüle
8İZZET, Mektûbî-zâde Mehmed İzzet Efendid. 1825 - ö. 1879Ölüm YılıGörüntüle
9HARÂBÎ, Ciloğlu Deli Bekird. 1800/1817/1828? - ö. 1879Ölüm YılıGörüntüle
10İBN ARABŞÂH, Ahmed bin Muhammed bin Abdullâh bin İbrâhîm bin Muhammed, Şehâbeddîn, Ebu’l-Abbâs, Acemî, Rûmîd. 15 Kasım 1389 - ö. 24 Ağustos 1450MeslekGörüntüle
11ÂSIM, Seyyid Ahmed Âsım Efendi (Mütercim)d. ? - ö. 1819MeslekGörüntüle
12HAMDÎ, Küçük Ahmed Hamdî, Karslıd. 1816 - ö. 1887MeslekGörüntüle
13VÂFÎd. ? - ö. 1900Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ÂDİLE, Âdile Sultand. 1826 - ö. 1899Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HANDÎ, Eskizağralıd. ? - ö. 1860 ds.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16NAZİFÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17SAYDÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18SUN'Î-İ SELÂNİKÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle