HAKKI/FEVZÎ, Hüseyin Hakkı Efendi

(d. 1248/1832 - ö. 1309/1891)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Hüseyin Hakkı Efendi'dir. Şiirlerinde önce Hakkı, sonra Fevzî mahlasını kullandı. 1248/1832 yılında Bursa'da doğdu. Şair ve Bursa'daki Mısriyye tarikatı şeyhlerinden Zâ'ik Efendi'nin oğludur. 1846 senesinde İstanbul'a geldi. Bâb-ı Seraskerî'de Masraf Nezâreti Tahrîrat Odası kâtipleri arasına katıldı. Sonra bazı livaların kâtiplikilerinde, Mekke-i Mükerreme emirinin divan kâtipliğinde görev yaptı. 1877 senesinde Mekke'den ayrıldı. 1890 senesinde Hazîne-i Nebevî başkatipliğine tayin edildi. Eylül 1309/1891'de Medine'de vefat etti.

Fatîn Tezkiresi'nde İsmail Paşa-zâde Hakkı Bey'in öğrencilerinden olduğu, şiir konusunda şeyhinin izinden gittiği, şairlik gücünü kaybetmemek hülyasıyla sonradan Fevzî mahlasını kullandığı ve güzel şiirler söylediği ifade edilmektedir (Fatîn 1271: 69). Şiirlerine örnekler Fatîn Tezkiresi ve Son Asır Türk Şairleri'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. I. İstanbul: Dergah Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 09.06.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Her nigâh-ı cân-sitânından ki dil me'yûs olur

Rûh-ı kudsî ser-be-ceyb-i gûşe-i efsûs olur

İtmem ol nahvet-perest-i nâza arz-ı iştikâ

Çâk-ı sînem korkarım âyîne-i nâmûs olur

Dil ki bezm-i gamda ser-germ-i hayâlindir o dem

Dûd-ı âhım şem'-i dâğ-ı sîneme fânûs olur

Râhib-i deyr-i mecâzım kim be-feyz-i aşk-ı pâk

Vecd ü hâl-i tab'ıma bâdî dem-i nâkûs olur

Âlem-i ma'nîde Hakkî eylesem bast-ı kelâm

Feyz-i enfâs-ı Mesîh endîşeme me'nûs olur

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 69.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SENÎH, Süleyman Senîhd. 1822 - ö. 1900Doğum YeriGörüntüle
2HIBRÎ, Hayreddin Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3HÂŞİMÎ, Bakkâl-zâde Seyyid Mehmed Çelebid. ? - ö. 1641\\\'den sonraDoğum YeriGörüntüle
4ÂRİF, Alî Beyzâde Ârif Efendid. 1832-33 - ö. 1850 ds.Doğum YılıGörüntüle
5ÖRFÎ, Kerküklüd. 1832 - ö. 1889Doğum YılıGörüntüle
6ŞEVKÎ, Ahmed Şevkî Efendid. 1832 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7FÂ'İK BEY, Hacı Fâ'ik Beyd. 1831 - ö. 1891Ölüm YılıGörüntüle
8RÂSİM, Râsim Paşad. 1826 - ö. 1891Ölüm YılıGörüntüle
9HÂMÎ, Abdu’l-Gaffârd. ? - ö. 1891-1892Ölüm YılıGörüntüle
10REMZÎ, Dârendelid. 1840 - ö. 1879MeslekGörüntüle
11ŞEVKÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12AVNÎ, Ahmed Avnî Çelebid. ? - ö. 1671-72MeslekGörüntüle
13MUHTÂR, Hasırcı-zâde Sülün Efendi-zâde Ahmed Muhtâr Efendid. 1820 - ö. 1901Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HÂTİF, Ali Hâtif Efendid. ? - ö. 1823Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MAHZÛLÎ, Lofçalıd. ? - ö. 1858 ds.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16FERDÎ, Seyyid Ferdî Çelebid. ? - ö. 1713Madde AdıGörüntüle
17Tokadî-zâde/Kadı-zâde Şeyh Mehmed Efendid. ? - ö. Nisan 1636Madde AdıGörüntüle
18LA'LÎ, Kayserilid. ? - ö. 1563\'de sağMadde AdıGörüntüle