HAKKI/FEVZÎ, Hüseyin Hakkı Efendi

(d. 1248/1832 - ö. 1309/1891)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Hüseyin Hakkı Efendi'dir. Şiirlerinde önce Hakkı, sonra Fevzî mahlasını kullandı. 1248/1832 yılında Bursa'da doğdu. Şair ve Bursa'daki Mısriyye tarikatı şeyhlerinden Zâ'ik Efendi'nin oğludur. 1846 senesinde İstanbul'a geldi. Bâb-ı Seraskerî'de Masraf Nezâreti Tahrîrat Odası kâtipleri arasına katıldı. Sonra bazı livaların kâtiplikilerinde, Mekke-i Mükerreme emirinin divan kâtipliğinde görev yaptı. 1877 senesinde Mekke'den ayrıldı. 1890 senesinde Hazîne-i Nebevî başkatipliğine tayin edildi. Eylül 1309/1891'de Medine'de vefat etti.

Fatîn Tezkiresi'nde İsmail Paşa-zâde Hakkı Bey'in öğrencilerinden olduğu, şiir konusunda şeyhinin izinden gittiği, şairlik gücünü kaybetmemek hülyasıyla sonradan Fevzî mahlasını kullandığı ve güzel şiirler söylediği ifade edilmektedir (Fatîn 1271: 69). Şiirlerine örnekler Fatîn Tezkiresi ve Son Asır Türk Şairleri'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. I. İstanbul: Dergah Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 09.06.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Her nigâh-ı cân-sitânından ki dil me'yûs olur

Rûh-ı kudsî ser-be-ceyb-i gûşe-i efsûs olur

İtmem ol nahvet-perest-i nâza arz-ı iştikâ

Çâk-ı sînem korkarım âyîne-i nâmûs olur

Dil ki bezm-i gamda ser-germ-i hayâlindir o dem

Dûd-ı âhım şem'-i dâğ-ı sîneme fânûs olur

Râhib-i deyr-i mecâzım kim be-feyz-i aşk-ı pâk

Vecd ü hâl-i tab'ıma bâdî dem-i nâkûs olur

Âlem-i ma'nîde Hakkî eylesem bast-ı kelâm

Feyz-i enfâs-ı Mesîh endîşeme me'nûs olur

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 69.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ŞİFÂYÎ, Ömerd. ? - ö. 1746Doğum YeriGörüntüle
2ÜNSÎ ÇELEBİd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3SÂHİB, Hammamî-zâde/Hacı Mehmed Ağa-zâde Şeyh İsmail Deded. ? - ö. 1727-28 veya 1736-37Doğum YeriGörüntüle
4SA'ÎD PAŞA, Divan Efendisi-zâde Mehmed Sa'îd Paşad. 1832 - ö. 1891Doğum YılıGörüntüle
5KADRÎ PAŞAd. 1832 - ö. 1884Doğum YılıGörüntüle
6RAHMÎ, Osmand. 1832 - ö. 1 Şubat 1896Doğum YılıGörüntüle
7Sadullah Paşad. 1838 - ö. 1891Ölüm YılıGörüntüle
8KADRÎ, Kudsî-zâde Abdülkâdir Kadrî Efendid. ? - ö. 1891Ölüm YılıGörüntüle
9RÛŞEN, Mudanyalı-zâde Mehmed Rûşen Tevfikîd. ? - ö. 1891Ölüm YılıGörüntüle
10ZEKÂYÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11ŞEREF, Mehmed Şerefd. 1815 - ö. ?MeslekGörüntüle
12ŞEYHÎ, Karga-zâde Mustafa Şeyhî Efendid. ? - ö. I. Mahmud devri (1730-1754) dönemi ortalarıMeslekGörüntüle
13VEHBÎ, Hacı Şeyh Mehmedd. 1837 - ö. 1885Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14FERDÎ, Muammer Ferdîd. 1891 - ö. 1915Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15RA'NÂ, Mustafa Ra'nâ Efendid. ? - ö. 1832Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SÂLİK, Mehmed Efendid. ? - ö. 1757-58Madde AdıGörüntüle
17MUHLİSÎ, Hızır Çelebid. ? - ö. 1617Madde AdıGörüntüle
18AZÎZ, Abdülaziz Efendid. ? - ö. 1738/1739Madde AdıGörüntüle