MUHTÂR, Ahmed Muhtar Efendi, Molla Bey

(d. 1222/1807 - ö. 1300/1882)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1222/1807 yılında doğdu. Asıl adı Ahmed Muhtâr Efendi olup Molla Bey sanıyla tanındı. Koca Yûsuf Paşa-zâde Mahmûd Bey'in oğludur. Validesinin pederi Hacı Selîm Ağa-zâde Nazîf Efendi'dir. 1826 yılında Dîvân-ı Hümâyûn kalemine girip 1830 yılında Takvîm-i Vekâyi musahhihi oldu. 1856 yılının başında Selânik Mollası oldu, aynı yılın sonunda Mekke-i Mükerreme payesini aldı. 1861'de İstanbul payesini aldı, 1865 yılında İstanbul kadısı oldu, müteakiben Anadolu payesini aldı. 1868 yılında Anadolu kazaskeri oldu, bir müddet sonra azledildi ve yedi ay kadar Meclis-i Tedkîkât üyesi olup 1870'te istifa etti. 1871 yılında şeyhülislam oldu ve bu görevine Evkâf-ı Hümâyûn İdâre Ciheti Nezâreti eklendi. 1872 yılında bu görevinden ayrıldı. 1878 yılında ikinci defa şeyhülislam olup aynı yılın sonlarında görevinden ayrıldı. 1882 yılında İstanbul'da vefat etti. Celvetiyye tarikatından olduğu için Üsküdar'da İnâdiye Tekkesi hazîresine defnedildi. Ali Ferruh Bey vefatına şu ta'miyeli tarihi söylemiştir: "Ferruhâ geldi dü-çeşmimden sirişk-i gam didim/Rûhını teslîm kıldı Monla Beg ma'bûdına".

Âlim, edip, şair idi, güzel konuşurdu. Güzel yemekler pişirmede usta idi. Büyük oğlu âmedî hulefasından Ali Haydar ve küçük oğlu sudûrdan Hâşim Bey'dir.

Kaynakça

İlmiye Sâlnâmesi (1334). İstanbul. 602.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ'ilî Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. IV. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 11.06.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1FEYZÎ, Mehmed Emîn Feyzî Efendi, Ayaşlıd. 1807 - ö. 1855 ds.Doğum YılıGörüntüle
2HEMDEM, Mehmed Sa'îd Hemdem Çelebi Efendid. 1807 - ö. 1859Doğum YılıGörüntüle
3RE'FET PAŞA, Süleyman Re'fet, İstanbullud. 1807 - ö. 1865Doğum YılıGörüntüle
4ATÂ, Tayyâr-zâded. 1810 - ö. 1882Ölüm YılıGörüntüle
5SA'DÎ, Hâfız Ahmed Sa'dî, Havran-Edremitlid. ? - ö. 1882Ölüm YılıGörüntüle
6ABDULLAH SERMEST TAZEBAY, Kilislid. 1819 - ö. 1882Ölüm YılıGörüntüle
7ŞEYHÜLİSLÂM YAHYÂd. 1561 - ö. 1644MeslekGörüntüle
8MEHMED, Hoca Sa'deddin Efendi-zâde Mehmed Efendi (Çelebi Müftî)d. 27 Şubat 1578 - ö. 2 Temmuz 1615MeslekGörüntüle
9MÛSÂ KÂZIM EFENDİd. 1858-59 - ö. 1920MeslekGörüntüle
10HUSREV, Mehmed Husrev Efendid. ? - ö. 18-19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11NÜZHET, Hasan Nüzhetd. 1826 - ö. 1890Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12VEHBÎ, Sâlih Vehbî Efendid. ? - ö. 1828Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13ŞEYHÎ, Celâleddîn Deded. 1849 - ö. 1908Madde AdıGörüntüle
14HÂFIZ/MÜŞFİK, Hâfız İsmâil Müşfik Efendid. 1825? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15İLMÎ, İlmî Deded. ? - ö. 1611-12Madde AdıGörüntüle