SEZÂYÎ, Yahyâ Sezâyî Efendi

(d. 1232/1816 - ö. 1294/1877)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1232/1816'da Trapoliçe'de doğdu. Mora'da Kuron, Moton ve Trapoliçe havalisi müftüsü şehit Hâfız Abdülhalîm Efendi'nin oğludur. Yahyâ Sezâyî Efendi'nin babası 1236/1820'de Mora fethinde Yunanlılar tarafından yakılarak öldürüldü. Birer gözleri çıkarılarak evleri yağma edilen annesi ve teyzesiyle İstanbul'a gel­di. Tahsilini İstanbul'da yaptı. 1250/1835’te Bâb-ı Seraskeri kalemlerinden birine gir­di. 1031/1844 Girit isyanında ordu kitabetinde, Midilli Mal kitabetinde bulundu. İki yıl sonra İstanbul'a gelerek Ali Gâlib Paşa'nın divan efendiliğinde ve Darphane Maden memuriyetlerinde görev aldı. Evkaf-ı Hümayun mektupçuluğunda, Cezair ve Kıbrıs Kapı kethüdalıklarında da bir süre bulunduktan sonra 1294/1877'de vefat etti. Karacaahmet türbesinin arka divan hizasındaki aile kabristanına defnolundu.

Basılı olmayan Dîvânçe'sinde münacat, na't, gazel, muhammes, tahmis, kasi­de, şarkı olarak yüz kadar manzumesi vardır (İnal 1988: 1695-97).

Kaynakça

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. 3. İstanbul: Dergâh Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 23.05.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Mübtelâyı derd-i aşka sorma dermân istemez

Ârif-i billâh olan tedbîr-i Lokmân İstemez

Nûş edenler dest-i kâmilden şarâb-ı vahdeti

Bir dahi semt-i fenâda bezm-i irfân istemez

Âlem-i lâhûte pervâz eyleyen ehl-i safâ

Tâc-ı İskender degil taht-ı Süleymân istemez

Neylesün zevk-i behişti âşık-ı sıdk u vefâ

Dûr olan dîdâr-ı yâre hûrî gılmân istemez

Reng-i bûy-i yâr ile bâg-ı derûnun zeyn eden

Bin bahâr olsa yine seyr-i gülistân istemez

***

Resen-i aşkı takıp gerden-i teslimimize

Bir gün elbet giderek biz dahi Mansûr oluruz

***

Terk eyleme agyârı, agyâr ile bul yârı

Bildinse bu pazarı kâr eyleyecek sensin

***

Çıkmadım bâlâsına asla bu kasr-ı devletin

Bî-esâs oldugunu ben duydugum günden beri

(İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. 3. İstanbul: Dergâh Yay. 1695-1697.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SUBHÎ PAŞA, Trapoliçelid. 1818 - ö. 1886Doğum YeriGörüntüle
2NECÎB, Şeyh Necîb Ahmed Efendid. ? - ö. 1821Doğum YeriGörüntüle
3HAMDÎ, Küçük Ahmed Hamdî, Karslıd. 1816 - ö. 1887Doğum YılıGörüntüle
4ÂLÎ, Âlî Efendid. 1816 - ö. 1856Doğum YılıGörüntüle
5RÂŞİD, Osmân Râşid Efendid. 1816 - ö. 1897Doğum YılıGörüntüle
6KÖŞKEROĞLUd. ? - ö. 1876/1877Ölüm YılıGörüntüle
7AŞKÎ, Mustafad. 1785-1789 - ö. 1871-1877Ölüm YılıGörüntüle
8HÜSNÎ PAŞA, Hüseyin Hüsnî Paşad. ? - ö. 1877Ölüm YılıGörüntüle
9FATÎN, Dâvudd. 1814 - ö. 1866MeslekGörüntüle
10TÜRÂBÎ, Mustafâ Çelebid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11KÂTİBÎ, Kâtibî Çelebid. ? - ö. 1499-1500MeslekGörüntüle
12GÂLİB, İzzet Beyzâde İsmâil Gâlib Beyd. 1829 - ö. 1855 ds.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13MAZHAR, Ahmedd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HAMDÎ, Küçük Ahmed Hamdî, Karslıd. 1816 - ö. 1887Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SÂİB, Hasan Fâzıl-zâde Yahyâ Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
16İLMÎ, Yahya İlmî Çelebid. ? - ö. 975/1568\'den önceMadde AdıGörüntüle
17ZÎVER, İstanbullud. 1809 - ö. 1829Madde AdıGörüntüle