HAKKI, İshak Hakkı Paşa

(d. 1223/1808 - ö. 1277/1860)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl Adı İshak Hakkı'dır. Şiirlerinde Hakkı mahlasını kullandı. Mütercim Âsım‘ın kardeşi, Antep nakıbü’l-eşrâfı Kaymakam Emîn Efendi‘nin oğlu olup 1223/1808 tarihinde Antep’te doğdu. Antepli Küçük Hâfız Efendi’den ders aldı. l254/1838’de Konya valisi Çerkez Hafız Paşa‘ya hazinedâr ve sonra dergâh-ı âlî kapıcı başılığına terfi etti (Dağlıoğlu 1939: 74). 1267-1851’de lstabl-ı Âmire müdürlüğü payesi aldı ve Kıbrıslı Mehmed Paşa‘ya kethüda oldu, mîrimîrân rütbesi verildi. Şam’a gitti. 1268/1851’in sonlarına doğru Şam valisi İzzet Paşa‘nın Cidde eyaletine nakledilmesi üzerine 4-5 ay kadar vali vekili olarak görev yaptı. İstanbul’a giderek bir müddet sonra mîrimîrân rütbesi ile 1270/1853-54’te İzvornik kaymakamı, 1272/Haziran 1856’da Rumeli rütbesiyle Hersek mutasarrıfı ve Rebiülevvel 1274/Ekim Kasım 1857’de Kıbrıs mutasarrıfı oldu (Fatîn 1271: 25). Hasırcı-zâde Hafız Mehmed Ağa’nın, Paşa’nın aldığı rütbeler dolayısıyla yazdığı tarih manzumeleri vardır (Aksoy 1941: 97). İshak Hakkı Paşa, 1276/1859-60’da vefat etti (Akbayar 1996: 806).

Sadrazam Kadrî Paşa ile Malatya mutasarrıfı Râsim Paşa, İshak Paşa’nın oğullarıdır.

İshak Hakkı Paşa, iyi bir idareci oluğu kadar âlim ve şair bir zatmış (Güzelbey 1984: 58). Nazım ve nesre muktedir olup Dîvân oluşturacak kadar şiiri olduğu ve hayli tarih manzumesi bulunduğunu Fatîn bildirmektedir (1271: 25). Yine Fatîn’in bildirdiğine göre sadrazam Mustafa Reşîd Paşa‘nın tercüme-i hâlini yazmıştır. Şiirlerini topladığı bir defteri de bulunmaktaymış. Ne yazık ki bu eserler bugün elimizde mevcut değildir.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya Sicill-i Osmanî. C. 3. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Aksoy, Ömer Asım (1941). Hasırcızâde Hafız Mehmet Ağa. Gaziantep: CHP Basımevi.

Dağlıoğlu, Hikmet Turhan (1939). Gaziantep Meşâhiri. Gaziantep: CHP Basımevi.

Fatîn Dâvud (1271). Hatimetü’l-Eşar. İstanbul: İstihkam Alaylan Litografya Destgahı.

Güzelbey, Cemil Cahit (1984). Cenânîler. Gaziantep.

Yakar, Halil İbrahim (2013). Antepli Divan Şairleri. Gaziantep: Yaşar Cevizli Mağazaları.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. HALİL İBRAHİM YAKAR
Yayın Tarihi: 25.09.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Bâg-ı hüsünde serv-i revân söylerim sana

Gülzâr-ı nâza tâze fidân söylerim sana

Nûr âyeti cebîn ü cemâlin sıfatıdır

İşte bu gizli sırrı ‘ayân söylerim sana

Geh mâh ü gâh mihr dedim rûyuna senin

Hayretdeyim ki nice yalan söylerim sana

İkbâl-i dehr kesret-i derd ü mihenledir

Nefsimde tecrübemle inan söylerim sana

Ey nefs-i bî-edeb bu kadar seyyi’ât ile

Hâlin olur nice [ki] yaman söylerim sana

Vaslın zamânı fasl-ı bahâr ile bir degil

Zevk-i visâl-i ayş-ı cinân söylerim sana

Tîr-i müjen amân ne yaman sîne-dûzdur

Seyr eyle şerha şerha nişân söylerim sana

Bu gece ben ne çekdim elinden rakîbin âh

Zahm-ı derûn-ı cânı nihân söylerim sana

Zîver Efendi Hazretinin nazm-ı pâkini

Hakkı misâl-i rûh-ı revân söylerim sana

(Yakar, Halil İbrahim (2013). Antepli Divan Şairleri. Gaziantep: Yaşar Cevizli Mağazaları. 156.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MAZHAR, Mazhar Efendid. 1850 - ö. 1889Doğum YeriGörüntüle
2ŞEVKET, Hıyamlıoğlu Ahmed Şevket Efendid. 1814-20? - ö. 1886Doğum YeriGörüntüle
3ÂSIM, Seyyid Ahmed Âsım Efendi (Mütercim)d. ? - ö. 1819Doğum YeriGörüntüle
4ZÂKÎ, Abdullah Zâkî Efendi, A‘mâ Zâkîd. 1808-09? - ö. 1832-33Doğum YılıGörüntüle
5KEMÂL, Seyyid Ahmed Kemâl Paşad. 1808-09 - ö. 1887Doğum YılıGörüntüle
6ŞEFÎK, Recâî-zâde İbrâhîmd. 1808 - ö. 1856Doğum YılıGörüntüle
7RİF'AT, Hacı Hüseyin Rif'at Efendi, Gökmen-zâded. 1794 - ö. 1860Ölüm YılıGörüntüle
8NEVRÛZ BİN ÎSÂd. 1792 - ö. 1860Ölüm YılıGörüntüle
9İFFET, Hatice Hanımd. ? - ö. 1860Ölüm YılıGörüntüle
10HASAN, Hasan Paşa, Rum Mehmed Paşa-zâded. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11FEVZÎ, Mehmedd. 1638 - ö. 1679MeslekGörüntüle
12ŞERÎF, Halîl Şerîf Yûsuf Paşad. ? - ö. Ocak-Şubat 1752MeslekGörüntüle
13KEMÂL, Maraşlı Kemâl Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MAHMÛD ES'AD, Konya Seydişehirlid. 1855 - ö. 1918Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15VÂKIFd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ABDÜRREZZÂK BÂHİR EFENDİd. ? - ö. 1860Madde AdıGörüntüle
17FÂ'İK, Gürcü-zâde Osman Fâ'ik Efendid. ? - ö. 1738-39Madde AdıGörüntüle
18AŞKÎ, Seyyid Süleymând. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle