NUSRET, Mehmed Nusret Bey

(d. 1249/1833 - ö. 1271/1854)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mehmed Nusret Bey'dir. Babasının Erzurum'da şark seraskeri bulunduğu sırada burada doğdu. Kürdistan valisi Ayaşlı Es'ad Muhlis Paşa'nın oğludur. İstanbul'da Sultan Bâyezid-i Velî türbesi yakınındaki Mekteb-i Rüşdiye'de okudu. 1851 senesinde Sadâret Mektûbî hulefâsı arasına katıldı. Genç yaşta -21 yaşında- İstanbul'da vefat etti. Fatîn bir gazelini örnek vermektedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l-Eş‘âr. İstanbul.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ'ilî Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyya (1308). Sicill-i Osmânî. C. IV. İstanbul.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 28.03.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Cefâ vü cevri terk itmek nedir ol cilve-ger bilmez

Çocukdur şimdilik ta'yîb olunmaz hayr u şer bilmez

Sebak-hânî-i lutf u rahmda bî-behredir ammâ

Cefâ vü nâza geldikde o meh-pârem neler bilmez

Nedir hâl-i dilim tîr-i nigâh-ı hûn-feşânından

Hemân ol meh kemân ebrûların her dem çeker bilmez

Dilim tâb-âver-i sûz u güdâz-ı pûte-i gamken

Ayâr-ı kadrimi hâlâ benim ol sîm-ber bilmez

Nedendir vâdî-i bîgânegîde kalmış ol cânân

Tarîk-i âşinâyîden meger bir reh-güzer bilmez

Begim kesb-i kemâl itsen de gel cehl ile mevsûf ol

Ki dehr-i sifle-perver kıymet-i ehl-i hüner bilmez

Kümeyt-i kilk-i Nusret nev-zemîn-i şi'r-i Dürrî'de

Tarîk-i peyrevîyi bilse de pek ol kadar bilmez


(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l-Eş‘âr. İstanbul. 408.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1TAHSİN EYÜBOĞLUd. 18.11.1935 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2HIFZIZÂDE/KÖYCÜ, Hüseyin Köycüd. 1895 - ö. 31.01.1958Doğum YeriGörüntüle
3ALYAKUT, Serdar Alyakutd. 05.04.1974 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4SERDARÎ, Hacıd. 1833 - ö. 1919/1922Doğum YılıGörüntüle
5MİRZA MEHEMMED KATİB KARABAĞd. 1833 - ö. 1888Doğum YılıGörüntüle
6RÜŞDÎ PAŞA, Ahmed Rüşdî Paşa, Gedizlid. 1833 - ö. 1897Doğum YılıGörüntüle
7ABDÜLHAK, Abdülhak Molla Efendid. 1786 - ö. 1854Ölüm YılıGörüntüle
8SÂDIK, Edirnelid. 1831 - ö. 1854 ds.Ölüm YılıGörüntüle
9ABDÜLLATÎF FAZLÎd. ? - ö. 1854 ds.Ölüm YılıGörüntüle
10SÂMİH, Nasûhî-zâde Mehmed Sâmih Efendid. ? - ö. 1894MeslekGörüntüle
11BELÎĞ, İsmâil (Bursalı)d. 1668 - ö. 1730MeslekGörüntüle
12VAHDETÎd. ? - ö. 1598MeslekGörüntüle
13RÂŞİD, Osmân Râşid Efendid. 1816 - ö. 1897Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14BAHRÎ, Edirnelid. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MAHVÎ, Erbillid. ? - ö. 1872Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16NÂŞİD, İbrâhim Beyd. 1749 - ö. 1791-92Madde AdıGörüntüle
17NİYÂZÎ, Niyâzî Çelebi, Niyâzî-i Sirozîd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18YARAGİDENd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle