RİF'AT, Mehmed Rif'at Bey, Bursalı

(d. 1244/1828 - ö. 1293/1876)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1244/1828 yılında Bursa'da doğmuştur. Asıl adı Mehmed Rif'at Bey'dir. 1858 yılında vefat ederek Bursa'da Emir Sultan Medresesi karşısına defnedilen Mirliva Üsküdârî Seyyid Mehmed Tâhir Paşa'nın büyük oğludur. Dedesi Üsküdarlı Seyyid Mehmed Efendi'dir. Rif'at Efendi meşhur Bursalı Mehmed Tâhir Bey'in de babasıdır. Annesi Nakşbendî'den Bursalı Necîb Efendi'nin kızı Rahîme Hanım'dır ki o da 1901 yılında Bursa'da vefat etmiştir. Rif'at Efendi öğrenimini Üsküdar ve Bursa'da tamamladıktan sonra Bursa belediyesinde kâtip oldu. 1293/1876 Rus harbi başlayınca Bursa mustahfız taburuna yazılarak nefer maaşıyla gönüllü zabit olarak savaşa katıldı. Plevne civarında Teliç Köyü'nde 1293/1876 yılında şehit düştü.

Bir Dîvânçe'si vardır. Bu Dîvânçe na't, medhiye ve az miktarda gazeli ihtiva etmektedir. Resmi görevi dışında tefsir, kelam, tasavvuf, tarih ve şiirle meşgul oldu. Nakşıbendî tarikatındandı.

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C. II. İstanbul.

Cunbur, Müjgan (2007). "Rif'at". Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. VII. Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 30.06.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Harbe giderken, Oğlu Bursalı Mehmed Tahir Bey'e Yazdığı Vasiyet Muhtevalı Mesnevisi'nden:

İlme sa'y et yürü ey tab'-ı selîm

Seni âlim ede Allâh-ı Alîm

Ehl-i ilmin yeri bâlâ-ter olur

Şems-veş evc-i mu'allâyı bulur

Sanma kim câhil olan insândır

Bâr-ı cehli taşıyan hayvândır

Vâris-i Ahmed olan âlimdir

Vuslat-ı Hakk'ı bulan âlimdir

İlmi ta'rîf edemem el-hâsıl

Bu nikâta yine âlim vâsıl

Kârın olsun heme-dem ilm ü kemâl

Hüner ehli bulur elbette kemâl

Her zamân abde ibâdet lâzım

Evc-i tâ'atde uç ey şehbâzım

Pederâne sana pendim açdım

Derc kıl gevher ü incü saçdım

Bu nasîhat seni eyler irşâd

Beyt-i tab'ın ola dâ'im âbâd

Gerçi kim cümle sözüm nâ-mevzûn

Elde yokdur ki gönül pek mahzûn

Tâhir'im yavrucağım pend etdim

Seni ben Hâlık'ıma bend etdim

(Bursalı Mehmed Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C. II. İstanbul. 205.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ŞEYHÎ, Nakibzade Seyyid Çelebid. ? - ö. 1669Doğum YeriGörüntüle
2KÂNİ'Î, Müezzin-zâde Şeyh Ahmed Efendid. ? - ö. 1644Doğum YeriGörüntüle
3Mücahit Kocad. 1949 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4İBRÂHÎM, Aşçı Halîl İbrâhîm Deded. 1828 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5HAKKÎ, Süleymân Beyzâde İsmâil Hakkı Beyd. 1828 - ö. 1883Doğum YılıGörüntüle
6ŞEMSÎ, Süleyman Şemsi, Kara Şemsî Abdâld. 1828 - ö. 1886Doğum YılıGörüntüle
7HAYRÎ, Mehmed Hayrî Efendi, Türk Hayrîd. ? - ö. 1876-77Ölüm YılıGörüntüle
8EFLÂKÎ, Tekirdağlıd. 1808 - ö. 1876Ölüm YılıGörüntüle
9DÂNİŞ, Hasand. 1833 - ö. 1876Ölüm YılıGörüntüle
10RÂŞİD, Mustafâd. 1822 - ö. 1850MeslekGörüntüle
11RAHMÎ, Mustafa Rahmî Efendid. ? - ö. 8 Ağustos 1752MeslekGörüntüle
12TÂ'İB, Câbî-zade Mehmed Tâ’ib Çelebid. ? - ö. 1714MeslekGörüntüle
13REŞÂD, V. Mehmedd. 1844 - ö. 1918Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14CÂZİB, Surreemîni-zâde Halîl Câzibd. 1834 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ŞÂKİR, Sermüezzin-i Pâdişâhîd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16GÜMÂNÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17MEHÎB, Mahmûd Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18ŞEHDÎ, Yahya Efendid. ? - ö. 1671-72Madde AdıGörüntüle