EMÎN/VAHÎD, Solaklar Kethudâsı-zâde Mehmed Emîn Vahîd Efendi

(d. 1240/1824 - ö. 1305/1887)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1240/1824 senesinde İstanbul'da doğdu. Mehmed Emîn adında bir kişinin oğludur. Büyük dedesi Kastamonu'da Solaklar Kethudâsı diye anıldığından Solaklar Kethudâsı-zâde sanıyla tanındı. Şiirlerinde Emîn ve Vahîd mahlaslarını kullandı. Öğrenimini tamamladıktan sonra Mâliye Aklâmı'na intisap etti. 1273/1856 senesinde Kastamonu eyaleti Mal Başkâtibi oldu. 1280/1863 yılında Trabzon Muhasebecesi, 1284/1867 senesinde Erzurum Muhasebecisi görevinde bulundu. 1285/1868 yılında Erzurum, daha sonra Sivas ve Cezâir-i Bahr-i Sefîd defterdarlığı görevine getirildi. Bahriye Nezareti mektupçuluğunda ve muhasebeciliğinde bulundu. 1295/1878 senesinde Edirne ve 1299/1882 senesinde de Manastır defterdarı olarak görev yaptı. 1305/1887 senesinde İstanbul'da Aksaray'daki evinde vefat etti. Eyüp'te Hâcet Kapısı civarına defnedildi.

Son Asır Türk Şairleri'ne göre torununun elinde bir miktar gazeli ve mektupları görüldü. Bazı şiirleri devrin gazetelerinde neşrolundu (İnal 1988: 293).

Kaynakça

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. I. İstanbul: Dergah Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 27.08.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Ebruvânındır kemân müjgân-ı dîden tîrdir

Katle uşşâkı ser-â-pâ muntazır şemşîrdir

Halka halka zülf-i anber-bûların cânâ senin

Bend içün mecnûn-ı aşkı bir takım zencîrdir

Gelür ol ruhlar ki gûyâ levha-i sîm üstüne

Lâl ile Bihzâd yapmış nev-resim tasvîrdir

Noktadır hâl-i siyehler safha-i ruhsârda

Hattın uşşâka peyâm-ı vaslını tahrîrdir

Görmedim mısr-ı melâhatde eşin rü'yâda da

Nâmına Yûsuf denilse çok güzel ta'bîrdir

Sen hadîs-i aşka bak tafsîl idersin zâhidâ

Yoksa bu ebhâs-i hüsni muhtasar tefsîrdir

Gençliginde gör Emîn-i derd-mendin hâlini

İhtiyâr-ı kahr-ı gurbetle cüvânım pîrdir

(İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. I. İstanbul: Dergah Yay. 294.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1VAK’Î, Okçu-zâde Ahmed Vak’î Efendid. ? - ö. 1650Doğum YeriGörüntüle
2NÂMÎ, Agopd. 1840 - ö. 1869Doğum YeriGörüntüle
3Yusuf Uğur Uğureld. 24 Ocak 1982 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4NÂ'İLd. 1824 - ö. 1885Doğum YılıGörüntüle
5MUSTAFA NÛRÎ PAŞAd. 1824 - ö. 1890Doğum YılıGörüntüle
6NÛRÎ, Tokatlıd. 1824? - ö. 1884?Doğum YılıGörüntüle
7KEMÂL, Seyyid Ahmed Kemâl Paşad. 1808-09 - ö. 1887Ölüm YılıGörüntüle
8SÂ'İB, Ahmed Sâ'ib Efendi, İstanbullud. ? - ö. 1887Ölüm YılıGörüntüle
9VAHÎD, Ebû Bekird. 1802 - ö. 1887Ölüm YılıGörüntüle
10ZİHNÎ, İsmail Zihnî Efendid. 1834 - ö. 1886-87MeslekGörüntüle
11RÂ'İK, Enderûnî Ali Efendid. ? - ö. 1793/94MeslekGörüntüle
12MUHLİSÎ, Mehmed Muhlisd. ? - ö. 1687-88MeslekGörüntüle
13MÜSTAKÎM, Hacı Süleymân, Buhâralıd. ? - ö. 1824Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14FEVZÎ, Afyonkarahisarlıd. ? - ö. 1835Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ZİHNÎ, İsmail Zihnî Efendid. 1834 - ö. 1886-87Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SAʻÎ, Emîn-zâde Abdulkerîm Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17MOLLA ÇELEBİ el Âmidîd. ? - ö. 1655Madde AdıGörüntüle
18KUL HİMMETd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle