RÜŞDÎ, Mühürdâr-zâde Hüseyin Hüsnî Rüşdî Efendi

(d. 1235/1819 - ö. 1302/1885)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul'da 1235/1819 senesinin Muharrem ayında doğdu. Asıl adı Hüseyin Hüsnî Efendi'dir. Rüşdî şiirlerinde kullandığı mahlasıdır. 1280/1863 senesinde vefat eden Maliye Meclisi Başkanı Mühürdâr-zâde İsmail Hakkı Efendi'nin oğlu olduğu için Mühürdâr-zâde sanıyla tanındı. Öğrenimini tamamlayıp 1249/1833 senesinde Sadâret Mektûbî-i Vekâlet-penâhî Odası'nda göreve başladı. 1251/1836 senesinde yapılan sûr-ı hümâyûnda hâcelik rütbesi verildi. 1261/1845 senesinden itibaren Meclis-i Vâlâ Nezâreti dahilinde bulunan Tahrîrât-ı Sâmiye Odası'nda görev yapan Rüşdî Efendi bu görevindeyken emekli oldu. 1302/1885 yılının Ramazan ayında İstanbul'da vefat etti. Edirne Kapısı haricindeki La'lî-zâde Çeşmesi civarına defnedildi.

Fatîn'e göre Rüşdî, tarikat mensubu bir zat olup ancak birkaç parça şiiri ve hakikate müteallik bir miktar sözleri vardır (1271: 138).

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. II. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 01.08.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Görinen kendi zâtındır bu sırrı söyler âyîne

Bu yüzden seyr-i vech-i hüsn-i yâri gözler âyîne

Temâşâ-yı ruh-ı dildâr içün dîvâra yaslanmış

Anın-çün rûz u şeb ayrılmayup da bekler âyîne

Cemâlin zevkini bilmez hayâl-i yâri hiç görmez

Bakup da kendini seçmez o merdüm neyler âyîne

Mücellâ eyleyen mir'ât-ı kalbin sırr-ı vahdetle

Görür bir vech ile her şeyde bin âlemler âyîne

Cenâb-ı mürşid-i pâkin gubâr-ı pâyını Rüşdî

Gözünde dâ'imâ bak tûtiyâ-vâr eyler âyîne

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 137.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ABDULLAH, Abdullah Efendid. 1663-64 - ö. 7 Haziran 1722Doğum YeriGörüntüle
2Ozan Özteped. 16 Temmuz 1976 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Yusuf Mardind. 16 Mart 1916 - ö. 6 Ocak 1995Doğum YeriGörüntüle
4KÂMİL, Cerrâh Kâmil Efendid. 1819 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5SELÂMÎ, Abdüsselamd. 1819 ? - ö. 1892Doğum YılıGörüntüle
6HAMDÎ, Mehmed Hamdî Efendi, Dağıstanlıd. 1819 - ö. 1889Doğum YılıGörüntüle
7ŞEMSÎ BABA, Yûsuf Şemseddîn, Eğribozlud. 1796 - ö. 1885Ölüm YılıGörüntüle
8FEDÂÎ, Abdürrahîmd. ? - ö. 1885Ölüm YılıGörüntüle
9ÜLFETÎ, İsmaild. 1779 - ö. 1885Ölüm YılıGörüntüle
10FENNÎ, Mehmed Fennîd. ? - ö. 1715MeslekGörüntüle
11ZAMÂNÎ, Mahmudd. ? - ö. 1552MeslekGörüntüle
12NÂ'İLÎ-İ KADÎM, Mustafad. ? - ö. 1666MeslekGörüntüle
13NECÎB, Hacı Necîb Paşad. 1826? - ö. 1905Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MEHMED ABDURRAHMAN, İzmirlid. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HÂLİS, Trabzonlud. ? - ö. 1829 ds.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16RÜŞDÎ, Hüseyind. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17REMZİ/ŞİNEKLİ, Hüseyin Remzi Abbasoğlud. 1911 - ö. 07.05.1979Madde AdıGörüntüle
18MÜSTAKÎM, Mehmed Müstakîm Efendid. ? - ö. 1708-10Madde AdıGörüntüle